Финансиране на инфраструктурните обекти в публичния сектор

ТЕМА 8

Финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор


1. Източници на финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор - финансирането на ифраструктурни проекти и дейности в публичния сектор се извършват въз основа на следните принципи:

1) принцип на разделение на компетенциите - от централизирани и децентрализирани източници;

2) принцип на равнопоставеност - според него предоставянето на средствата се извършва на състезателна основа на базата на критерии и изисквания, еднакви за всички кандидати за финансиране;

3) принцип на допълване - на практика това е спазване на изискването за взаимно допълване на финансирането с оглед подпомагане реализацията на проектите;

4) принцип на разумна концентрация - приложението му е, когато инвестиционен проект, оценен като приемлив по отношение на източници на финансиране, се осигурява с предимство пред останалите проекти с оглед ускорено завършване и влизане в експлоатация.


1.1. Собствени източници на бюджетно финансиране на инфраструктурни проекти

Собствените източници на бюджетно финансиране на инфраструктурни проекти са разделени на две нива:

а) централно - на централно ниво формираните приходи в държавния бюджет са от приватизация на държавни предприятия, на данъчни и неданъчни постъпления и се разпределят в основни групи по икономическо предназначение и функции. От капиталните разходи (разходи за инвестиции) се финансират конкретни инфраструктурни проекти и програми с национално значение.

Държавните трансфери под формата на субсидии са важен източник на приходи за общините.

В България, съгласно Закона за общинските бюджети, републиканският бюджет предоставя на общините:

-общи субсидии - те допълват общинските бюджети до размер, необходим за предлагане на базисните публични услуги за населението на общината. Те са предназначени за осугуряване на текущите разходи и издръжка на бюджетните организации и дейности;

-целеви субсидии - те осигуряват финансови средства за придобиване на конкретни дълготрайни активи и за изпълнение на национални проекти и програми с национално значение

-субвенции - те се представят целево при определени условия. Най-често тяхното предназначение е поделяне на текущи и капиталови разходи между държавата и общината.

Финансовото осигуряване на проектите се подчинява на изискванията за отраслова приоритетност и приемственост във времето.


Други реферати:
Условия за туризъм в Холандия
Характеристика на хотел
Туристически маршрути
Технологичен дизайн на ресторант с 200 места
Фестивал Българска трапеза


Изтегли рефератаФестивал Българска трапеза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия