Финансиране на международната търговия

  1. Кредитиране на външната търговия – кредитът е форма на движение на заемния капитал. Осъшествява се по 3 начина:

а) от местни фирми и институции за сметка на национален капитал ( кредитни отношения, възникващи по повод на предоставяне на кредити от национални изнституции – частни и държавни, на местните износители и вносители).

б) от чужди фирми и институции за сметка на техен капитал ( кредитни отношения, в които участват и чуждестранни субекти. Т.е. кредитирането се осъществява с привличане на външни ресурси_)

в) от международни институции, концентрирали собствен и привлечен капитал

2. Видове кредити във външната търговия

а) според лицето, което предоставя кредита

-банков

-търговски

-брокерски

-правителствен

б) според еквивалента, в който се предоставят

- валутен

- стоков

в) според предназначението

- финансов

- търговски

- междинен

г) според формата, в която е изразено задължението по кредита

- менителничен – оформя се с менителница

- контокорентен – използва се единна сметка, в която се отразяват заемните и собствените средства на кредитополучателя

- облигационен – урежда се чрез облигация, която е дългов инструмент

д) по условията на реализация

- кредит в брой

- акцептен кредит – кредитора акцептира менителницата, теглена срещу него от получателя на кредита

- консорционален – сумата по кредита се набира от банков консорциум

- облигационен заем – средствата се мобилизират чрез емисия на облигации

е) по начина на обезпечение

- обезпечен – отпуска се с/у залог на стоки, ЦК, гаранции и др.

- необезпечен – предоставя се на кредитоплучателя стещу задължение да погаси кредита в определен срок – срещу ЗЗ.

ж) според условията на предоставяне и използване

- еднократен

- възобновяем

з) според начина на погасяване

- пропорционален – погасява се на равни вноски в течение на определен период от време

- прогресивен – погасителните вноски са нарастващи до края на погасителния план

- еднократен

и) според срока на предоставянето

- краткосрочен (1г)

- средносрочен (1-5г.)

- дългосрочен (над 5г).

3. Цена на кредита във външната търговия – всички разходи, които кредитополучателят заплаща на своя кредитор, както и на трети лица, участващи пряко или косвено в кредитната операция, изчислени в годишен % към реално използваната сума на кредита. Разходите по кредита са основни и допълнителни. Отделните елементи на стойността на кредита се събират по 2 начина: еднократен и щафелен. Еднократните плащания са пропорционални на сумата, но не зависят от срока на кредита (комисионни и такси). Щафелните плащания са пропорционални на срока и сумата. По този начин за плащат начислените лихви. Равнището на лихвения % по банковия кредит зависи от пазарната лихва към момента на договаряне на кредита. Има 2 начина на определяне на лихвения % - като фиксирана и като променлива величина.

- фиксирания лихвен % се прилага при краткосрочните кредити със срок до 1 година, или когато на кредитния пазар в траната на кредитора основната лихва е стабилна.

- олихвяване на фирмен кредит – става по 2 начина: лихвената сума се начислява на базата на определен лихвен %; кредиторът не получава специално начислен лихвен %, а се установява обща цена на сделката, в която се включва цената на стоката и стойността на кредита.

Цената на кредита зависи от това дали се начислява проста или сложна лихва. Простата лихва се изчислява само върху сумата на кредита и се изплаща в края на всеки период, за който е начислена. Сложната лихва се характеризира с това, че начислената за всеки период лихва се прибавя към главницата и в следващия период се олихвява увеличената сума.

4. Фирмено кредитиране на вносителите – предоставя се в стокова форма, но се погасява в парична. Фирмният кредит по вноса се предоставя в 2 основни форми: чрез менителница и по открита сметка.

А. Кредит по менителница

- износителят експедира стоката на чуждестранният вносител. Заедно със стоковите документи, които той му изпраща по банков път, комплектовка и менителница, издадена срещу него за срока на кредита. Сумата на менителницата покрива цената на стоката и лихвата по кредтита.

- документите се прадават на вносителя от неговата обслужваща банка срещу акцептиране на менителницата.

- акцептираната менителница се връща на износителя, който при настъпване на падежа й я предявява на вносителя за изплащане.

Б. Кредит по открита сметка

- износителят експедира стоката и изпраща документите директно на вносителя

- след получаване на стоката вносителят записва съответната сума в кредита на откритата сметка на износителя при себе си.

- в уговорения срок купувачът превежда дължимата сума на своя доставчик и кредитната сделка приключва.

5. Фирмено кредитиране на износителите – предоставя се под формата на аванс. Този кредит се предоставя в парична форма и се погасява с доставка на договорени стоки, за които е отпуснат.

6. Брокерски кредит – предоставя се от брокери и комисионери на фирми, доставящи стоки в тяхната страна. Той има междинен характер – между банковия и фирмен кредит.

1Други реферати:
Корените на психологията
Кратка история на клиничната психология в България
Кризата на третата година
Криминална Психология
Криминална психология


Изтегли рефератаКриминална психология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия