Финансов анализ на фирма

“КАЗУС 1

РАЗРАБОТИЛ: ПРОВЕРИЛ

Фирма “Нора” АД гр. София към 31.03.2010г представя следният счетоводен баланс към за 2009г.Фирмата е реализирала продажби за 2009г. в размер на 70 000лв.


АКТИВИ

БАЛАНСОВА ПОЗИЦИЯ

СУМА

А. Дълготрайни активи

1.Производствени и търговски сгради

2.Машини и съоръжения

3.Участия /акции/

30 000

20 000

5 000


Общо по раздел А

55 000

Б. Краткотрайни активи

1. Материални запаси

2. Краткосрочни фирмени ЦК

3. Търговски ЦК

4. Разплащателни сметки

5. Наличност в касата

20 000

5 000

5 000

5 000

6 000


Общо по раздел Б

41 000


СУМА АКТИВ /А+Б/

96 000

ПАСИВИА. Собствен капитал

1. Основен капитал

2. Резерви

3. Неразпределена печалба

4. Текуща печалба

22 000

4 000

4 000

10 000


Общо по раздел А

40 000

Б. Привлечен капитал

1.Дългосрочни и средносрочни кредити

2.Краткосрочни кредити

26 000

30 000


Общо по раздел Б

56 000


СУМА ПАСИВ /А+Б/

96 000


 1. Анализ на актива на баланса


Финансовия баланс представлява обединяване на елементи от актива и пасива на счетоводния баланс, чиято същност е близка по значение. И тук между финансовия актив и финансовия пасив трябва да има равенство. Дълготрайните активи се финансират с дългосрочни капитали, т.е. трябва да се спазва принципа на min финансово равновесие на фирмата.

Финансовото управление на фирмата е свързано с процеса на подготвяне и вземане на решения, какви и колко реални активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници се набавят паричните средства за предвижданите инвестиции. На база на финансов анализ, се взимат два вида решения

Инвестиционни решения- свързани със структурата на фирмата и преструктурирането и.

 • Финансови решения – свързани с източниците на финансиране на фирмата, с капиталовите източници, с нарастване на паричния поток.

 • Когато има равенство между “Имуществото на фирмата” с нейната “Собственост” /капитал/, няма проблем за фирмата. Ако има неравенство, възникват проблеми свързани с преструктурирането на активите.


  Активите са два вида:


  Други реферати:
  Национална платежна система на България
  Пчелно семейство
  Нови изменения на административния капацитетв контекста на новата роля на държавата
  Равнища на организация на многоклетъчните организми
  Разлика между анорексия и булимия


  Изтегли реферата  Разлика между анорексия и булимия - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия