Финансова система-същност и основни звена. Фискални и нефискални звена на финансовата система

Финансова система – същност и основни звена. Фискални и не-фискални звена на финансовата система. Финансовите пазари – динамично звено на финансовата система.

Финансова система – същност и основни звена: финансовата система на всяка страна е съвкупност от пазари , институции, закони, регулации и техники чрез които се осъществяват финансови услуги. Основни елементи на финансовата система са : Финансови пазари; Финансови институции; Финансови закони и регулаци и Финансови техники. Основните функции на финансовата система са: спестяване – възможност да се влагат парите при добри депозити схем; запазване на покупателната сила на парите; осигуряване на ликвидност; кредитна функция; разплащателна функция; управление на риска; политическа функция.

Фискални и не-фискални звена на финансовата система: Финансите се разглеждат в две сфери – във фискална и нефискална. Нефискалната сфера засяга недържавните финансови взаимоотношения, които се отнасят за частни фирми, банки, застрахователни компании, организации с идеална цел и др. Фискалните финанси разглеждат приходите и разходите на държавата, на държавния фиск-бюджет. Принципи на съвременните публични /фискални/ финанси: 1) Демократичност и зачитането на правата на личността; 2) Законова основа, целяща предотвратяването на личния произвол и безотговорност., както при приходите, така и при разходите; 3)Прозрачност – предотвратяване на злоупотреба и разпиляване на публичните пари. Държавните приходи и разходи трябва да са максимално целесъобразни, икономически и социално оправдани, съразмерни, справедливи и разумни

Финансовите пазари – динамично звено на финансовата система: финансовият пазар е мястото, където се срещат тези , които изпитват (имат) излишък на финансови средства с тези, които имат недостиг на финансови средства или могат да управляват повече отколкото притежават. На финансовите пазари става търговията с финансови инструменти и се финансира дейността на икономическите агенти. В теорията и практиката се използват следните критерии за класификацията на финансовите пазари:

1. Според характера на инструмента в които се материализират операциите:

- пазари на дълг; - пазари на акции;

2.Според момента от живота на финансовите инструменти:

- първични; - вторични;

3. Според институционализирането на финансовите инструменти:

- борсови финансови пазари; - извънборсови финансови пазари;

4. Според срока на финансовите инструменти: - парични пазари- на тях се търгува с финансови инструменти със срок до 1 год. Към тези финансови инструменти спадат: съкровищни бонове; краткосрочни бонови кредити; търговски ценни книжа (полици), депозитен сертификат;

- капиталови пазари – на тях се търгува с финансови инструменти със срок над 1 година. Основни инструменти на този пазар са : акции; облигации; средносрочни и дългосрочни банкови кредити ; ипотеки;
Други реферати:
Характеристика на социално психологичните школи
Социална психология
Пищови (социална психология)
Пищови по Социална психология
Психологията като научна област


Изтегли рефератаПсихологията като научна област - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия