Финансови средства и счетоводното им отчитане

Финансови средства и счетоводното им отчитане

1.Същност и видове финансови средства-това са паричните средства и привлечените към тях ценности и др. ликвидни А,които поради естеството си могат лесно да се преварнат във пари.

Видове:

І.Парични средства-във лв. или валута съхраняват се във касата на предприятието или в банки.

ІІ.Движими ценности-акции,облигации,благородни метали и скапоценни камъни.

ІІІ.Предоставени краткосрочни заеми на др. със цел получаване на лихва.

2.Счетоводно отчитане на финансовите средства-отчитат се чрез с/ки от раздел5.-те са А.

а)Видове банкови с/ки

-разплащателна-служат за съхранение на пари и извършване на безналични плащания със контрагенти.

-депозитни-съхраняват пари на предприятието при предварително уговорени условия.Откриват се депозитни с/ки при наличие на свободен паричен ресурс.Обикновенно лихвите са по високи в сравнение с разплащателната с/ки

-набирателни-съхраняват пари предоставени от предприятието на негово поделение,което нее самостоятелно юридическо лице,за поделението те се явяват разплащателни.

-акредативни-служат за плащания към доставчици при определени условия.Откриват се от разплащателната с/кавъв полза на точно определен доставчик,за определен срок от време не повече от един месец.

-ликвидационни-съхраняват пари на предприятия обявени за ликвидация.

Банковите с/ки могат да са във лв. или валута всяко предпритие или физическо лице може да притежава неограничено количество пари във с/ки,банки и в различна валута.

Не се допуска водене на банкови с/ки във лв. извън територията на страната,както и преводи във лв. за граница.На територията на РБ всички банки са обхванати във банкова интегрирана система за електронни разплащания БИСЕРА.

б)Счетоводно отчитане на паричните средства по разплащателна с/ка-всяко плащане и получаване на суми по нея се извършва със платежни документи по стандарт от банката-нареждане разписка за теглене на пари във брой,вносна бележка,платежни документи за безналично плащане,преводно нареждане за кредитен превод,преводно нареждане за директен дебит.


Други реферати:
Помагало за успешна матура-ПРОБНА МАТУРА (ЧАСТ II)
Тест по литература
Тест за аналитично четене
Тест по литература
Примерен тест по литература за кандидат-студенти


Изтегли рефератаПримерен тест по литература за кандидат-студенти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия