Финансовите пазари-елемент на финансовата система същност, видове, значение

Финансовите пазари – елемент на финансовата система – същност, видове, значение.

Т.36. Финансови инструменти, търгувани на финансовите пазари и основни операции с тях, борсови индекси.


Финансовият пазар (ФП) е част от икономическата среда. Той съществува като обособен, самостоятелен пазар. На ФП се търгува с пари, капитали, съкровищни бонове, акции и облигации и валута.

ФП се подразделя на парични (валутни) пазари и капиталови пазари, като паричния пазар обхваща всички сделки с пари и парични капитали до 1 год. най-често за парични финансови пазари се приемат банките, осъществяващи сделки с покупко-продажба на валута и краткосрочни ценни книжа (менителница; запис на заповед).

Валутният пазар се нарича м/убанков пазар, защото на него оперират само банките и банкоподобните институции. Основно място в обмена на стоките и услугите заемат: валутата, валутните курсове и валутните сделки.

Валутата представлява чуждестранни парични единици, които са официално приети като средство за размяна и разплащане. Всяка валута е стока, която се купува и продава по определен курс. Валутният курс представлява цената на паричната единица на една страна, изразена в паричните единици на друга страна. В повечето страни курсовете на чужди валути се изразяват в националната валута. Това се нарича пряка котировка. При някои сделки с валута се използват косвените котировки. Косвената котировка е тази, при която две чуждестранни валути се изразяват в единиците на трета валута.

На капиталовия пазар се търгува със сделки, имащи х-р на капитал. Това са дългосрочни ценни книжа, които имат характеристика на инвестиция. Също така капиталовият пазар обхваща всички средносрочни и дългосрочни банкови заеми. Първичният и вторичният пазар е част от финансовият пазар. На първичния пазар се придобиват за пръв път ценни книги. Продавач е емиитиентът – държавата, общините, предприятията и акционерните дружества. На вторичния пазар ценните книги се препродават от един собственик на друг. Разликата м/у първичния и вторичния пазар, е че: - първичният пазар има за цел да осигури или формира собствен или заемен капитал, чрез продажбата на ценна книга; на първичният пазар ценната книга се продава по емисионна ст/ст; продавачите са ограничен кръг - вторичният пазар има за цел да реализира печалба или да се установи загуба в зависимост от борсовия курс на ценната книга; покупко-продажбата на ценни книги се осъществява по пазарни цени; продавачи могат да бъдат всички Ю и Ф лица, закупили ценни книги и облигации, желаещи да ги продадат. Според своята същност и х-р, финан. пазари се разделят на регистрирани и нерегламентирани. Тази особеност се изразява в степента на регламентацията, регулацията и организираността на финансовия пазар. На регламентираните финансови пазари (като фондовата борса), сделките сключвани на тях са по-надеждни. Те носят по-малко риск при тяхното осъществяване. Дейността на тези пазари се регламентира със закон. Сделките се сключват по определено място и по определено време.Други реферати:
Логика
Хегелова апофантика –„спекулативните пропозиции”
Логиката като същност на философията
Мисленето като изграждане модели за света
Логическо деление


Изтегли рефератаЛогическо деление - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия