Финансово право

ТЕМА 15

Финансово право


Финансовото право е самостоятелен отрасъл на публичното право. Обособило се е като такъв от административното право поради спецификата на отношенията, които урежда. Негов предмет на правно регулиране са финансовите отношения. Финансови са отношенията свързани с натрупването и правилното изразходване на обществени парични фондове. Обществените парични фондове са различните бюджети. Те биват централни и местни.

Централните са Републиканския бюджет, бюджета на държавно-общественото осигуряване и бюджета на НЗОК. Те се приемат с отделни закони от Народното събрание и имат действие за съответната година.

Местни са бюджетите на отделните общини. Те се приемат с решение на съответния общински съвет и също имат действие за съответната година.

Методът на регулиране на финансовите отношения е властническия. На едната страна на тези отношения стои финансов орган. Той е специализиран административен орган, по силата на закона разполага с елемента власт, за да наложи изпълнение на решение включително и принудително.

От гледна точка на предмета и метода на правно регулиране, финансовото право е съвкупност от правни норми, които заедно с властническия метод регулират финансовите отношения свързани с натрупването и правилното изразходване на обществените парични фондове.

Основен източник на финансовото право е Конституцията, която предвижда данъците и задължителните осигурителни вноски да се определет със закон. Нормите на Конституцията са доразвити в различни финансови закони. Такива са анъчните закони на различни видове данъци като ЗДХС, Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване, Закона за БНБ и др.

Към някои от тези закони съществуват и правилници за прилагане.

Финансовите правоотношения са особен вид. Особеното е, че те не съществуват в отновенията между правните субекти като възникнали по естестен път.

Създават се на основата на финансови правни норми.

Финансовия контрол е специализиран вид административен контрол, уреден е в Закона за държавната финансова инспекция, с който беше отменен Закона за държавния вътрешно-финансов контрол.

На финансов контрол подлежат субекти посочени в чл. 4 от ЗДФИ. Такива са:

  • бюджетни организации

  • държавни предприятия с 100% държавно участие

  • търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие

На финансов контрол подлежи и дейността на лица, получили бюджетни кредити.

Контрол се осъществява от Агенцията за държавната финансова инспекция, която е към Министерството на финансите. Контрола извършват финансови инспектори. Те следят дали материално отговорните лица са причинили вреди на контролираните обекти. Съгласно чл. 2 от ЗДФИ за противоправно причинени вреди установени при финансова инспекция, които вреди са пряко и непосредствено последици от поведението на виновните лица, те носят пълна имуществена отговорност, когато вредата е причинена умишлено, от липса или е причинена при или по повод изпълнение на служебните задължения. В тези случаи, съгласно чл. 22 от ЗДФИ, финансовия инспектор съставя акт за начет на виновния. Екземпляр от този акт се изпраща на съответната прокуратува, която проверява дали вредата се дължи на престъпление. Ако е на лице такова образува се наказателно производство, в противен случай съгласно чл. 27 ал. 4


Други реферати:
Представата за „човека-нищо” чрез образите на Нено и Неновица
Анализ върху Дядо Йоцо гледа на Иван Вазов
Анализ на Ботевото стихотворение Към брата си
По жицата от Йовков
Особености на Вазовия творчески свят


Изтегли рефератаОсобености на Вазовия творчески свят - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия