Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

101 / 512 - НСт


При себестойностния метод:

1) За заприходяване на обратно изкупените собствени акции по тяхната покупна стойност:

512 / гр.50 - по цена на придобиване

2) За разходите по обратно изкупуване на пакета

107 / гр.50

3) За отнасяне на разходите по обратно изкупуване в намаление на СК, нетни от корпоративен данък по ЗКПО:

115 - разликата

452 - 10% х разходи по обратно изкупуване

107 - разходи по обратно изкупуване

4) За обезсилване на акциите и намаляване на ОК:

101 - НСт

106 105

512 - цена на придобиване

5) За отнасяне на разликата по обратно изкупуване към премийния резерв – към 31.12.:

115 / 106 - в намаление на резерва

105 / 115 - в увеличение на резерва2.2. Намаляване на ОК с цел оптимизиране на капиталовата база

Едно такова решение може да произтича от:

  • последваща промяна на първоначалните очаквания на ръководството за обхвата и рентабилността на отделни дейности, в които са вложени активи на собствениците на капитала;

  • от намирането на източници на финансиране с по-ниска капиталова стойност;

  • стремежа за достигане на максимални стойности на основните показатели „доход на една акция” и „дивидент на една акция”.

Когато редуцирането се извършва в рамките на уставния или законовия срок за покриване на капитала след учредяване на дружеството, възможни са два особени случая, свързани с непокритата част на записаните акции към момента на решението за намаляване на капитала.

1) Записаните акции са непълно (частично) покрити, но еднакво изплатени и не са предадени на акционерите. Това намаление на капитала може да се осъществи чрез познатите технически способи, т.е. обезсилване на акции или пропорционално намаление на номиналната стойност. В този случай, ако се използва като технически способ обезсилването на акции, възниква затруднение, свързано с това, че самият акционер, записал и притежаващ нечетен брой временни удостоверения, трябва да купи или продаде остатъчен дял временни удостоверения, т.к. срещу две временни удостоверения може да получи една нова акция.

Пример – уч.

2) Записаните акции са непълно и нееднакво покрити (изплатени) и не са предадени все още на акционерите. Такава ситуация е възможна, когато покриването


Други реферати:
Токозахранващи устройства
Цифрова схемотехника
Автоматика
Нискочестотни материали
Трифазен токоизправител


Изтегли рефератаТрифазен токоизправител - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия