Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

на капитала става с парични и непарични вноски и в този случай към момента на взимане на решение за намаляване на капитала са направени изцяло непаричните вноски и част от паричните. В този случай пак се използват двата технически способа. Ако намаляването на капитала е чрез намаляване на номиналната стойност, акционерите с парични вноски се освобождават от задължението си да довнесат остатъка от тях, а на акционерите с непарични вноски не можем да върнем част от непаричната вноска и затова се връща в пари разликата между старата (по-висока) и новата (по-ниска) номинална стойност.

Пример – уч.


2.3. Намаляване на капитала при саниране (финансово оздравяване)

В основата на финансовото оздравяване на едно дружеството стои комплекс от правни и финансови процедури, които се реализират на етапа между обявяване в несъстоятелност на едно дружество и последващата му ликвидация. Тези процедури като цяло се свързват с промени в управлението; изготвянето на оздравителни планове и програми, целящи оптимизиране на разходите; закриване на губещи производства и сегменти от дейността; повишаване събираемостта на вземанията; осребряване на непарични активи – с цел да се увеличи ликвидността на дружеството и посрещане исковете на кредиторите.

От счетоводна гл.т. финансовото оздравяване е свързано с привеждане величината на ОК на едно все още недекапитализирано предприятие към действителната стойност на неговите нетни активи, т.е. покриване на перманентно възникнала загуба директно за сметка на ОК. Тази крайна процедура може да се възприеме едва след изчерпване на всички останали капиталови източници за това).

След намаляване на капитала неговата величина задължително трябва да е над законовия минимум. Ако загубата превишава половината от ОК, то трябва да се свика ОС на акционерите в срок не по-късно от 3 месеца след установяване на загубата.

1) Покриване на част от загубата за сметка на законовия резерв до изчерпването му:

111 / 121

2) Покриването на загубата за сметка на ОК се извършва при спазване на принципа за пропорционално участие на всички акционери в намаляването на капитала. Установява се коефициент на участие:

загуба .

база (НСт на ОК)

Самото намаляване на капитала и тук може да се извърши чрез двата технически способа:

  • Намаляване на номиналната стойност при запазен брой акции в обръщение:

101 / 121 - само стойностно

-по акционери

  • Изваждане от обръщение на акциите при запазена номинална стойност на една акция:

101 / 121 - количествено и стойностно

-по акционери

Намирайки се в пасива на баланса със знак „ – „ загубата се явява коректив.

Други реферати:
Стопанството на Англия между двете световни войни
Структура на управление на логистичната верига
Стопанството на Русия през 19 и началото на 20-ти век
Същност и предмет на финансовия мениджмънт като теоретична дисциплина и практика
Теоретико-методологически проблеми на икономическата интеграция


Изтегли рефератаТеоретико-методологически проблеми на икономическата интеграция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия