Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

Средна стойност на 1 акция от пакета = 3) / броя притежавани стари и нови акции

Средна цена на 1 акция от пакета след упр. на правото – Ед. ЕмСт

Брой права, необходими за закупуване на 1 нова акция

Цената на едно право може да се определи като разлика между пазарната цена на 1 акция преди упражняване на правото и пазарната цена на акцията след упражняване на правото. След упражняване на правото пазарната цена на 1 акция олеква, т.к. едно от правата, които материализира е упражнено.

В теорията на финансовия анализ цената на едно право за преференциално участие в новата емисия може да бъде определено и по следната формула:

Паз.цена на 1 акция с неупражнено право – ЕмСт на 1 акция от новата емисия

Брой на правата, необходими за закупуването на 1 акция


Счетоводното третиране от инвеститора на купените от дружеството акции с право на преференциално участие може да стане на базата на два принципно различни подхода:

Първи подход: Инвеститорът не разделя инвестицията на акции и права като отделни отчетни обекти. В основата на този подход стои ,че стойността на правото не може да се разграничи от основния финансов инструмент – акцията, доколкото момент на придобиване на акцията инвеститорът гледа на тази акция като единен финансов инструмент, за който е платил определена емисионна цена. Самото право придобива някаква ценност след емисията на този финансов инструмент, но ако притежателят му няма намерение да го упражнява или продава, за него е безпредметно да изчислява стойността му и да го отчита отделно. Подходът е възприет в страни с липсващи или неразвити капиталови пазари на производни финансови инструменти.

Инвеститорът отчита съвкупно своята инвестиция по с/ка от гр. 22 или 51 като един основен финансов инструмент – по цена на придобиване към момента на първоначалната инвестиция.


Втори подход: Той е възприет в страни с развити капиталови пазари на производни финансови инструменти. При този подход правото се документира с отделен сертификат, получава собствена оценка, има самостоятелен пазар и определима пазарна цена. В този случай при придобиването на основния финансов инструмент инвеститорът трябва да раздели единната цена на придобиване (емисионната цена) на две части: основен финансов инструменти – акция и производен финансов инструмент – право. При това разделяне възниква въпроса как да определим оценката на тези две части.

Стойността на инвестицията, = пазарна стойност на правата х Ед.НСт на 1 нова А

отнасяща се към опцията: Паз. ст-ст на 1 А без права + Паз. ст-ст на правата

Стойност на инвестицията, = пазарна стойност на акцията без права х Ед.ЕмСт на 1 нова А

отнасяща се към акцията: Паз. ст-ст на 1 А без права + Паз. ст-ст на праватаДруги реферати:
SОLA алгоритъм
Математика
Теорема на свиването
Корелационен анализ
Интеграл от ф-я на комплексна променлива


Изтегли рефератаИнтеграл от ф-я на комплексна променлива - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия