Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

511
  1. 1.00

  2. 0.20

Гр.50 1.20

19.11.

1.2. Увеличаване на капитала чрез раздаване на нови акции вместо дивиденти (дивидентни акции) – stock dividends

Мотиви защо едно дружество използва този начин за увеличаване на капитала:

  • Дивидентните акции се използват от дружества, намиращи се във фаза на растеж, като информационна форма, под която да обяснят на инвеститорите едно управленско решение за избор на задържане на печалбата за инвестиционни цели.

  • Обявяването на такива емисии дивидентни акции поддържа лоялността на акционерите, когато дружеството е в лоша парична позиция и нарушена ликвидност, т.е. когато то няма пари да изплаща дивиденти.

  • Емисията на дивидентни акции е насочена и към регулиране текущата пазарна цена на акциите чрез увеличаване на техния брой. Съществува право пропорционална връзка: колкото е по-голям броят на акциите вместо дивиденти в сравнение с акциите с обръщение, толкова е по-силно влиянието на новата емисия върху пазарната цена на всички останали емисии акции в обръщение.

  • В отделни случаи, в зависимост от данъчното законодателство на страната, заместването на дивиденти плащания с акции или измества във времето данъчната тежест за инвеститора, или му спестява изобщо данъци.

От счетоводна гл.т. изплащането на дивидентни акции се разглежда като промяна на структурата на СК и в частност трансфер на неразпределена печалба към ОК. Основният въпрос обаче, който възниква е по каква оценка да бъде отразен този трансфер на капиталови източници. МСС не дават отговор на този казус, докато USGAAP извеждат като счетоводен критерий влиянието на броя ново емитирани акции върху пазарната цена на всички акции в обръщение. В тази връзка се различават малки и големи емисии дивидентни акции. За малки се считат емисии, чиито брой е толкова малък, че практически не оказва влияние върху пазарните цени на акциите в обръщение. Съвсем условно като такъв брой се приема до 20-25% от всички акции в обръщение. Големите са емисии на дивиденти акции, чийто брой превишава 20-25% от всички акции в обръщение, като по този начин оказват съществено влияние върху пазарните котировки на тези акции след емисията.

При малките емисии дивидентни акции прехвърлянето от сметката, по която се отчита задължението за изплащане на дивиденти, респ. сметка за неразпределена печалба, към с/ка 101 ОК се извършва по пазарната цена на получените вместо дивиденти акции (преди емисията).

425 (122) 15 000

101 10 000

105 5 000

При големите емисии този трансфер се извършва по номинална стойност на акциите в обръщение.

425 (122) / 101 10 000


Как тази операция влияе по отношение на дружеството и акционерите?

По отношение на дружеството ефектът е нулев, доколкото нетните активи (чистата стойност на капитала) остават непроменени.

От гл.т. на старите акционери след разпределението на акции вместо дивиденти на пръв поглед промяна няма, защото процентният им капиталов дял остава


Други реферати:
Крадецът на праскови-анализ
Лириката на Пенчо Славейков
Левски-Иван Вазов
Йосиф и неговите братя
Къщата от А. Далчев


Изтегли рефератаКъщата от А. Далчев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия