Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

непроменен. Обаче, тази операция намалява основният финансов показател (индикатор) „печалба на една акция”- earnings per share („доход на една акция” – до 1.01.2009г.), както и намалява показателя „вътрешен имуществен еквивалент на 1 акция” - book valuе, equity per share.

EpS = печалба / среднопретеглен брой акции => намаление / увеличение

BV = СК / брой акции в обръщение => константа / увеличение


1.3. Увеличение на капитала чрез капитализиране на други капиталови източници

В технически план увеличението на капитала в този случай се извършва чрез два технически способа:

  • увеличение броя на акциите в обръщение при запазена номинална стойност на 1 акция;

  • увеличаване на номиналната стойност на 1 акция при запазен брой акции в обръщение.

От правна гл.т. този начин на увеличение на капитала е известен като увеличаване на капитала със средства на дружеството, регламентиран в чл. 197 на Търговския закон. Решението се взема в срок от 3 месеца след приемане на ГФО с 2/3 мнозинство, което е характерно за всяко увеличаване на капитала. И тук става въпрос за трансфер на капиталови източници, елементи на ОК, в СК.

Капитализирането се извършва по един от двата технически способа като се установи коефициент на участие на всеки акционер в увеличаването на капитала. Този коефициент е следният:

Салдо на с/ка 111, 117,122,(115)

ОК по НСт преди увеличението

Определяне на индивидуалното участие в увеличаването на капитала:

Салдо на аналитичните сметки по с/ка 101 на всеки акционер х коефициента


Заключение

При първия технически способ (увеличение броя на акциите в обръщение при запазена номинална стойност на една акция):

Предимство: този способ е по-евтин, т.к. ако акциите са налични, при него се избягва трудоемката и бавна процедура по изкарване на старите акции в обръщение и замяната им с нови акции.

Недостатък: този способ влияе негативно върху:

  • пазарната цена на всички акции в обръщение;

  • показателя „доход на една акция” (EPS)

  • показателя „счетоводен имуществен еквивалент на една акция” (book value)

При втория технически способ (увеличаване на номиналната стойност на една акция при запазен брой акции в обръщение):

Предимство: този вариант не влияе върху тези три показателя, но от друга страна по-високата номинална стойност при равни други условия рефлектира и в по-висока пазарна цена, което може да отблъсне дребните инвеститори.

Недостатък: този вариант е разходоемък и трудоемък, ако акциите са налични, защото е свързан с една сравнително скъпа процедура по изтегляне на старите акции в обръщение и замяната им с нови (с нова номинална стойност).Други реферати:
Англиканство
Биосферен резерват Ибиша
Англо-американска школа в обществената география
Бразилия
Анкона - Италия


Изтегли рефератаАнкона - Италия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия