Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК

Намаляване на капитала. Основни случаи и технически способи за реализация

Нормативна уредба: Търговски закон, чл. 192-202.

Тази процедура е изключително регулирана. В някои законодателства е забранена или ограничена, защото намалява защитната функция на капитала и застрашава интересите на третите лица.

В Търговския закон за регламентирани два начина за намаляване на капитала:

 • чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

 • чрез обезсилване на акциите.

Посочените начини са технически способи, чрез които се реализират следните случаи:

 1. Изкупуване на собствени акции;

 2. Освобождаване на акционер от внасяне или довнасяне на записан капитал;

 3. Изключване на неизправен акционер, поставяне под запрещение или смърт, ако няма законни наследници или настойници и делът му не е предложен на останалите акционери;

 4. Намаляване на капитала с цел оптимизиране, в случая редуциране на капиталовата база на дружеството;

 5. Намаляване на капитала при саниране (финансово оздравяване) на дружеството;

 6. Намаляване на капитала при преоценка (ревалоризиране) на активите, когато по силата на нормативен акт резултатът от преоценката е директно за сметка на ОК.


!!! 2.1. Изкупуване на собствени акции – правни и счетоводни аспекти

Нормативна уредба: чл.187 а-е на Търговския закон.

Ограничения и особености на Търговския закон:

 • Необходимо условие за обратното изкупуване е акциите да бъдат напълно покрити (платени) към момента на операцията, т.е. не могат да се изкупят акции, по които има непокрита част от тях.

 • По отношение на обема: общата номинална стойност на пакета от ОИА не може да надвишава 10% от ОК. Ако се превишат – дружеството трябва горницата над 10% да я обезсили, намалявайки ОК или да ги продаде отново на регулирания капиталов пазар.

 • Изкупуването се извършва с решение на ОС на акционерите с 2/3 общо мнозинство.

 • За целите на обратно изкупуване дружеството трябва да формира резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции.

Разпоредби за обратно изкупуване на акции от публични дружества: ЗППЦК

 • Капиталът на публично дружество не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции;

 • Ако публично дружество придобива в рамките на една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас, обратното изкупуване става при условията на търгово предлагане, което като процедура е регламентирано в ЗППЦК.

 • По отношение на цената на обратно изкупуване – при условията на търгово предлагане цената на обратно изкупуване не може да бъде по-ниска от най-високата между: справедливата стойност на акцията, посочена в обосновката на търговото предлагане и средно претеглената цена на акциите през последните 3 месеца.


Други реферати:
Честота на заболеваемост
SWOT анализ
Методи за оценка на капиталова инвестиция
Анализ и прогнозиране на Бизнес средата
Данъчна политика-данък облагане,видове данъци


Изтегли рефератаДанъчна политика-данък облагане,видове данъци - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия