Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции

8.10.
  1. Методически подход при определяне емисионната стойност на акциите

Този подход съдържа в себе си едно прогнозно изчисление на бъдещата пазарна стойност на акциите. В тази връзка емисионната стойност в началния етап на образуване на дружеството се разглежда като справедлива стойност на емитирания финансов инструмент.

Има три метода за определяне на справедливата стойност, които са регламентирани в Наредба 41 от 11.06.2008г.

При определяне на справедливата стойност на финансовия инструмент се прилага концепцията на настоящата стойност (present value concept). В основата на тази концепция стои техниката на дисконтиране, което е обратна техника на сложното олихвяване. В тази връзка емисионната стойност на всеки финансов инструмент от гл.т. на инвеститора се разбира като справедлива стойност на инвестицията, която пък се разглежда като настояща стойност на бъдещи парични потоци, приведени от бъдещето към настоящето (емисионната дата).

Паричният поток от инвестицията в акции се свързва с получавания доход, който може да бъде дивидентен и капиталов. От позицията на концепцията за настоящата стойност емисионната (пазарната) цена на акцията се представя по следния начин:

доход

Емисионна (пазарна) цена = ----------------------------------

изискуема норма на дохода


Доходът, който инвесторът реализира в резултат на притежаването на капиталов инструмент, приема две форми: дивидентен и капиталов доход.

Дивидентният доход е силно зависима величина от няколко фактора:

  • фазата на икономически цикъл на предприятието, което е свързано с използването на средствата на инвеститора за увеличаване на СК;

  • ориентацията на счетоводната политика за определяне на финансовия резултат;

  • очаквани промени в данъчното облагане с преки данъци;

  • избор на схема за разпределение на печалбата.

Капиталовият доход е трудно предвидима величина. Той зависи от:

  • пазарната цена на дружеството като цяло;

  • развитието на капиталовите пазари;

  • настроението на инвеститорите.

По правило след реализирането на дивидентен доход пазарната цена на акциите намалява, което означава, че изключва реализирането на капиталов доход или намалява неговия размер.

През първата година от образуването на дружеството, дори и то да стане публично, инвеститорите трудно могат да разчитат на капиталов доход, т.к. все още не са включени в дейността на предприятието.

От своя страна изискуемата норма на доход може да бъде разгледана многоаспектно. За счетоводни цели това представлява някаква норма на дисконтиране, която очевидно се прилага във връзка с обезценка на актив. Това понятие е регламентирано до някъде в СС36. Като основа за избора на норма за дисконтиране се


Други реферати:
Международни валутно-финансови отношения
Мита и митническа политика
Общи понятия
Основи на управлението на кредита във фирмата
Пари и банкови системи


Изтегли рефератаПари и банкови системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия