Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции

посочват: среднопретеглената цена на капитала; лихвеният процент по получените кредити; други пазарни лихвени проценти.

Структурата на понятието „изискуема норма на доход” се състои от три неща:

  • Основен лихвен процент на централната банка – носи на инвеститора стандартна норма на доход, която е сравнима с алтернативни безрискови вложения във финансови активи, без да се отчита влиянието на инфлацията;

  • Инфлационна премия – компенсира инвеститора за загубата в покупателната сила на неговата инвестиция, но без той да поема никакъв риск;

  • Премия за риск – определя мястото на личната капиталова инвестиция в една скала, ранжираща различните финансови инструменти според степента на риск, който поема инвеститора.

Има връзки между изискуемата норма на доход (ИНД) и дохода (Д), който осигурява дружеството за всяка една инвестиция в акции:

ИНД = Д => Е Ст = Н Ст

ИНД > Д => Е Ст < Н Ст => финансовият инструмент се продава с отстъпка; тази отстъпка трябва да компенсира инвеститора за невъзможността му да получи от дружеството желания и очакван от него доход.

ИНД < Д => Е Ст > Н Ст => финансовият инструмент се продава с премия над номиналната стойност на акцията; тази премия се разглежда като цена, която инвеститорът е склонен да заплати за това, че дружеството му осигурява доход, по-висок от очаквания от него.

Отношението между емисионната стойност като цяло и изискуемата норма на доход, в резултат на която връзка произтичат финансово-счетоводните категории премии и отстъпки от номиналната стойност, може да се представи следната графика:
  1. Счетоводна трактовка на разликата между номиналната и емисионната стойност

Премията при емисия на акции се свързва с някои основни формулировки:

  • Математически изразена, тя е положителната разлика между емисионната и номиналната стойност на акцията.

  • Като финансова категория прямията възниква в резултат на положителната разлика между по-ниската изискуема норма на доход и по-високия доход, който осигурява дружеството. В този смисъл тя е цена на добавъчния доход, който получава от инвеститора.

  • Премията може да се разглежда и като разлика между номиналната стойност на всяка една единица ОК и нейния вътрешен имуществен еквивалент (ВИЕ).


Други реферати:
Пазарни основи на ценообразуването. Потребителско търсене и ценови метаморфози
Публични финанси
Търговски кредит
Централна банка и централно банкерство ЦБ банка на банките, функции на ЦБ
Продажба и ползване на лизинг


Изтегли рефератаПродажба и ползване на лизинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия