Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции

Премия възниква и в резултат на положителната разлика между експертната оценка на приети като апорт непарични активи и оценката на тези активи, дадена от общо събрание.

Премия е и разликата между по-ниската цена на обратно изкупуване и номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции, но когато изкупуването е с цел намаляване на ОК.

При учредяване на АД премията може да се счита за основният източник на Фонд резервен при неговото първоначално откриване, както и за покриване на първоначалните разходи по учредяване. Това е така, доколкото тези разходи не могат да бъдат покрити за сметка на ОК, т.к. това означава да се продава с отстъпка, което е забранено от Търговския закон при първоначалното формиране на капитала.


Няма значение сметката, по която ще отразим тази техническа разлика, а по-скоро е съществена нейната същност като тип отчетен обект, мейното последващо признаване във времето и оповестяване във финансовите отчети. В исторически план могат да бъде описани няколко основни подхода при третирането на премията:

  1. Първи подход - от търговско-правна гледна точка - като цяло търговските закони на страните от континенталния правен кръг изискват премиите от емисии да се отнасят в състава на един резерв с общо обезпечително предназначение, който в нашия Търговски закон е Фонд резервен. Доколкото той има капиталова и печалбова част, премията се разглежда като част от Фонд резервен в неговата капиталова част. Капиталовият резерв се образува от емисионни премии, а печалбовият резерв – чрез заделяне на 10% отчисления от обложената печалба, преди нейното разпределение. Тъй като Фонд резервен не е еднороден, информация за него не може да се получи от една сметка, а от няколко: от с/ка 105 Премии от емисии, с/ка 115 Премийни резерви (за капиталовата част) и с/ка 111 Общи резерви (за печалбовата част).

Характерно за търговско-правната регламентация в страните от континенталния правен кръг е, че тя е насочена предимно към защита интересите на кредиторите и трети лица, за сметка на интересите на акционерите.

  1. Втори подход – в страните от англосаксонския правен кръг и в страните с добре развити капиталови пазари – приоритет винаги са имали интересите на инвеститорите – в тези страни се свежда разбирането, че премията е типична капиталова категория, имаща пряка връзка с инвестицията на акционерите, т.е. тя им принадлежи и те могат да имат претенции към нея, могат да си я върнат под формата на допълнителни дивиденти или „безплатни” гратисни акции. Премията се разглежда като надвнесено от акционерите имущество и следва да се оповести като продължение на ОК.

От счетоводна гл.т. това разбиране изисква сметката, по която първично е била отразена положителната емисионна разлика да остане със салдо към края на отчетния период, което да се оповести в секцията на СК в самостоятелно регулиращо (допълващо) основния капитал балансово перо. Това увеличава информационната прегледност на баланса в частта му, отразяваща СК и дава възможност в последствие премията да се върне на акционерите под формата на дивиденти или нови акции.

  1. Трети подход – от гл.т. на британската счетоводна теория и търговско-правна регламентация – по силата на тези разпоредби премията текущо се отчита в отделна капиталова сметка (share premium account), но се допуска възможността тя да бъде отнесена за формирането на специален капиталов резерв: премиен резерв (premium reserve), извън състава на резервите с общо обезпечително


Други реферати:
Немили-недраги
Христо Данов - емблематична фигура в българското книгоиздаване и книгоразпространение
Опълченците на Шипка-Иван Вазов
Смъртта на Странджата-страдалческа и героична
Защо за бунтовника баба Илийца е майка, спасител и провидение


Изтегли рефератаЗащо за бунтовника баба Илийца е майка, спасител и провидение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия