Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции

предназначение. Този резерв се формира единствено от премии на емисии и може да бъде използван за раздаване на нови акции, за покриване на първоначалните разходи по учредяването или на емисионните разходи. Възможно е премийният резерв да се използва и за покриване на отрицателни емисионни разлики (отстъпки), но само за същия клас акции, при който първично е възникнала премията и до изчерпването му. Непокритите от резерва емисионни разлики се отчитат като текуща капиталова загуба (текущ финансов разход).

Четвърти подход – приходен подход – бе застъпен чрез националния сметкоплан, действащ през периода 1991-2002г. Премията от емисии бе третирана като приход, неподлежащ на разсрочване, т.е. като текущ приход. Към края на отчетния период с/ка 108 Премии, свързани с дружествен капитал се приключваше със с/ка 799.

В резултат на отнасянето към положителния финансов резултат премията ще подлежи да двойно облагане, което противоречи на интересите на инвеститорите.


15.10.

Прилагани подходи спрямо отстъпката от емисия на акции:

  1. От гл. т. на търговското право: почти всички съвременни европейски законодателства изрично забраняват първоначалната емисия на акции с отстъпка от номинала, като това съображение е насочено изцяло в защита на кредиторите. Основния капитал, до размера на който отговаря, няма субстанция. Няма пречка при следващо емитиране да се емитират с отстъпка, ако има други балансови източници, които да я покриват.

  2. Гл.т., изведена от американската счетоводна теория и практика и МСС 32 Финансови инструменти: представяне – типичен капиталов подход, при който отстъпката се разглежда като коректив на основния капитал. Този подход изисква салдото на сметката, по която първично е отразена тази разлика, да се посочи в едно контрарно регулиращо (в посока намаление на ОК) перо в балансовата секция на ОК (със знак „ – „)

  3. Комбинация между капиталов и разходен подход – наблюдава се основно във Великобритания със Закона за компаниите, където е дадена възможност отстъпката, отразена по съответна сметка, към края на отчетния период да бъде покрита от създаден премиен резерв до изчерпването му. Непокритата от резерва емисионна разлика се третира като капиталова загуба, т.е. текущ финансов разход.

  4. Разходен подход – бе възприет от Националния сметкоплан на България през периода 1991-2002г. - отрицателната емисионна разлика бе третирана като разход, неподлежащ на разсрочване и с извънреден характер. Отстъпката, отчетена по съответна сметка (с/ка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал) към 31.12. се отнасяше като извънреден разход по с/ка 699, отнесен към с/ка 123.


Други реферати:
Примерен тест по литература за кандидат-студенти
Примерен изпит по литература
Тест върху творчеството на П. К. Яворов
Тест върху Хaджи Димитър
Тест за творчеството на Елисавета Багряна


Изтегли рефератаТест за творчеството на Елисавета Багряна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия