Фискална политика на държавата

Доц.д-р Емилиян Тананеев (л), гл.ас.д-р Пепа Стойкова (упр.)

На 26.10.09г. – І контролно (на 2-ри резултати); на 23.11.09г. – ІІ контролно (на 30-ти резултати); подписи на 21.12.09г. доклади 2 броя, да се извлече най-важното и да я подреди по приоритети и да посочим нашето мнение + цитат от друго място; Учебника „ДК и А” от 2008г. от доц.Тананеев и гл.ас.П. СтойковаІ част –І - 1. Съдържание на фискалната политика на държавата – генезисът на термина „фискалност” – означава държавна хазна, каса или съкровище. Фискалната политика едно от средствата за управление на паричните средства, които са на разположение на държавата, осъществява се чрез разработване и изпълнение а държавния бюджет. Прилагат се икономически лостове като данъчна система, трансферни плащания и др., регулират се икономическите дейности и се въздейства върху съвкупното търсене и предлагане. Цели х-ризиращи общото съдържание на фискалната политика на държавата: осигуряване на устойчив и динамичен растеж на БВП; постигане на пълна заетост; пряк и индиректен контрол върху общото развитие на цените; изграждане на икономически цикъл (достигане на макроикономическо равновесие). Фискалната политика подлежи на класифициране: съобразно времето (краткосрочна, средносрочна и дългосрочна); от гл.т. на обекта на въздействие – върху съвкупното търсене и съвкупното предлагане; според конкретната насоченост (макро и микро икономическа фискалната политика). Фискалната политика може да се подраздели: експанзивна(намаляват се данъците и пенсиите); рестрективна (ограничена, увеличават се пенсиите); недискреционна(вградени стабилизатори); дискреционна(по-висока заетост се осигурява).

2. състояние и особености на данъчно-облагаемия процес- прилаганата данъчна система включва републиканските(преки – корпоративни, на ФЛ и косвени -ДДС, акцизи) и местните(върху недвижими имоти, наследствата, даренията) данъци и такси, осигуровки. Събирането на данъците подлежи на систематизиране по отделни държавни институции – НАП, Общини, Национално управление по горите, КАТ, РИОКОЗ, Противопожарна охрана. НАП събира данъци, такси и всички задължителни осигурителни вноски. С цел усъвършенстване на данъчно-осигурителния процес и контрол, плащанията на данъци и р.се извършва по интернет. Задължително условие е притежаването на електронен подпис.

3. Елементи на данъчно-облагателния процес – данъчен субект (това е лицето, спрямо което възникват и съществуват определените от законодателя данъчни и др.задължения, което по закон е задължено да внесе в определен срок); данъчен носител (носителят на задължение към бюджета е конкретното лице, върху чиито доход, приход, печалба, дивиденти в последна сметка остава да тежи съответната данъчна тежест); данъчен дестинатор (е определения от законодателя предпочитан данъкоплатец, може да се приеме като разновидност на данъчния носител, съществуващите рискове се поемат от данъкоплатеца, който заплаща данъка и търси възможности да прехвърли това плащане върху дестинатора-крайния потребител); данъчно прехвърляне (това е процес, при който данъчните тежести се понасят от друго лице и неговите доходи, приходи и др. зависи от пазарната конюнктура и не всеки данък е прехвърлим – косвените данъци-акцизи, ДДС); отбягване на данъка (може да се осъществи посредством легално данъчно отбягване, като определен данъчен обект бъде напуснат или отстранен – отказ от наследство, изоставяна на земеделска земя; както и частично отбягване е възможно); данъчна измама (изразява се укриване на доходи, приходи, обороти); наваксване на данъка (данъкоплатецът предприема действия в резултат на които увеличава облагаемия обект, за да навакса данъка –стимулиращ


Други реферати:
Екологично възпитание
Екологично законодателство-история.Закон за лова
Левски - Мисията на героя
Екологично самоубийство
Любовта в поезията на Пейо Яворов


Изтегли рефератаЛюбовта в поезията на Пейо Яворов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия