Физика-пищов

1.

Основен метод на изследване във физиката е опитът (експериментът) - наблюдение на изследваните явления в точно определени условия, позволяващи да се следи за хода на физичните явления и многократно да се възпроизвеждат тези явления при едни и същи явления. В резултат на обобщение на експерименталните резултати , учените установяват физични закони.Най- важните физ. закони дават връзка м/у определени физ. величини- затова е необходимо те да се измерват. Измерване на физ. величина наричаме действие, което се изпълнява с помощта на измерителни прибори, за да се определи стойността на търсената величина в приетите единици за измерване. Съществуват 8 основни величини. Техните езмервателни единици също са основни. Останалите величини и техните единици се извеждат от законите, които свързват тези величини- те се наричат производни. Приета е Международна с-ма измерителни единици(SI). Тя е построена на основата на 7 основни единици. Единиците за останалите величини са производни.

Движение в най-общия смисъл на тази дума означава изменение. Механичното движение е най-простата форма на движение на материята. Механичното движение е изменението на взаимното положение на телата(или частите им), едни спрямо други. В зависимост от природата на материалните обекти, механиката се разделя на механика на материалната точка, механика на твърдото тяло и механика на непрекъснатите среди. Материална точка се нарича тяло, чийто размери могат да бъдат пренебрегнати в сравнение с разстоянието до другите тела. То има маса, но няма форма и размери. Частица- макроскопическа частица, образувана от огромен брой атоми. Механиката на твърдо тяло изучава движението на идеално твърдо тяло- тяло деформациите, на което могат да се пренебрегнат в условията на дадена задача. Механиката на непрекъснатите среди изучава движението и равновесието на газове, течности и тела, които се деформират.

Класическата(неквантовата) механика се разделя на Нютонова и релативистка механика. Нютоновата е построена на основата на 3 принципа- принципи на Нютон.Тя се отнася само за макроскопически тела, които се движат със скорости, пренебрежимо малки спрямо скоростта на светлината.

Релативистката механика отчита изискванията на специалната теория на относителността(СТО). Тя се прилага и при скорости v<<c, където c е скоростта на светлината във вакуум.

Механиката се дели на кинематика, статика и динамика. Кинематиката описва движението на телата без да се интересува от причините, които обуславят това движение; статиката разглежда условията за равновесие на телата; динамиката изучава движението на телата във връзка с причините, обуславящи движението, т.е., взаимодействието на телата.

Движението на телата се осъщ. в пространството и времето. Нютон е считал, че те са абсолютни, независими едно от друго. Съгласно СТО, пространството и времето са свързани неразривно едно с друго и образуват четиримерно пространство-време.

Съвкупността от неподвижни едно спрямо друго тела по отношение на които разглеждаме


Други реферати:
Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци
Наркотици
Наркотици и опиати
Наркотични вещества
Наркотични вещества


Изтегли рефератаНаркотични вещества - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия