Физика за ТУ

1.Закон на Кирхоф при топлинно излъчване-отношението м/у излъчвателната и поглъщателната способност на телата е универсална функцич за всички тела.

2.Решение на у-ето на Шродингер за частици в потенциална яма с безкрайно високи стени

общото решение е

3.Какво е характерно за състоянието на квантовия хармоничен осцилатор?

- всеки атом в кристалната решетка може да се разглежда като свързан със съседните с еластични пружинки;

- разстоянието м/у атомите е в границите 10-10 степен.

- всеки атом в кристалната решетка представлява квантов хармоничен осцилатор.

- има дискретен енергиен спектър с постоянна разлика м/у съседните нива и нулева енергия.

(може да притежава само редица от дискретни стойности на енергията т.е неговата пълна енергия е квантувана.)

4.Избройте пълния комплект от квантови числа описващи състоянието на електрона във водородоподобния атом:

-главно квантово число-взема целочислени, положителни стойности и определя енергията на свързания електрон.

-орбитално квантово число-взема стойности 0,1,2..(n-1) и определя орбиталния момент на импулса на електрона. Получава се квантуване на орбиталния момент на импулса на електрона.

-магнитно квантово число-определя проекциите на орбиталния момент на импулса на електрона в/у избрано направление.

5.Какво разбирате под фонон?

-минимална порция или квант с която може да се изменя енергията на трептене на кристалната решетка

6.Какво разбирате под основни и неосновни носители, например в p-тип полупроводност?

- електроните в проводимата зона на n-тип полупроводник се наричат основни носители, а дупките във валентната-неосновни.

-електроните във валентната зона на p-тип полупроводник се наричат свободни носители, а електроните в проводимата зона-неосновни.

7.Какво разбирате под Куперови двойки (какви частици са те)?

-електрони (композитни бозони, квазичастици) със спин равен на нула.

8.Термоелектричен ефект в еднородно тяло-(ефект на Пелтие-Зеебек) директно преобразуване на температурните разлики в електрическо напрежение и обратно.

9.Вътрешен фотоелектричен ефект-генериране на неравновесни електрони и дупки под действие на светлина.

10.Що е луминесценция?

-оптично излъчване при дадена температура със значително по-голяма продължителност от периода на светлинното трептене.

11.Инверсна заселеност-когато концентрацията на електроните на ниво 2 е по-висока от тази на ниво 1,защото в равновесие нивото с по-висока енергия е по-слабо заселено.

12.Хипотеза на Планк за механизма на излъчване на атомите и молекулите- атомите и молекулите излъчват електромагнитното лъчение на порции енергия-наречени кванти.

13.Механизъм на ефекта на Комптон-актът на разсейване може да се разглежда като удар м/у фотоните и градивните частици на кристала.Промяната на дължината на разсеяните рентгенови лъчи показва, че въпросният удар е нееластичен. Масата на атомите или техните ядра е много по-голяма от тази на фотоните, затова ударът с тях е на практика еластичен.Остават електроните от най-външните електронни слоеве, за които енергията на свързване с ядрото е много по-малка от тази на рентгеновите фотони и могат да се разглеждат като свободни. При това условие м/у фотоните и електроните е възможен нееластичен удар, при който фотонът отдава на електрона част от своите енергия и импулс.

14.Решение на у-ето на Шродингер по метода на разделянето на променливите:

15.Характерно за състояние на частица в потенциална яма с безкрайно високи стени-микрочастиците които се движат в потенциална яма и притежават определен дискретен ред от собствени стойности на енергия в потенц.яма те немогат да се намират в покой.

16.Какви стойности взема и какво определя магнитното спиново число-описва поведението на електрона в магнитно поле,а възможните му стойности показват, че в магнитно поле спинът може да има само две ориентации.

17.Електронни слоеве и подслоеве при многоелектронните атоми-в многоелектронните атоми електроните се подреждат по слоеве и подслоеве.На всяко главно квантово число съответства един електронен слой,а на всяко орбитално-подслой.

18.Какво описва разпределението на Бозе-Айнщайн и какъв е физичния смисъл на функцията на разпределението- Отнася се за бозоните и функцията на Бозе-Айнщайн дава броят на бозоните с енергия Е при химичен потенциал и температура Т.

19.Дупки в полупроводниците- свободните места във валентната зона, разглеждани като частици с положителен електричен заряд и положителна маса.

20.NTC-термистор-полупроводникови резистори чието съпротивление намалява експоненциално с повишаване на температурата.


Други реферати:
Капиталови имущества на предприятието
Годишно счетоводно приключване
Обща характеристика на счетоводството
Дълготрайни и краткотрайни активи на фирмата
Видове капитал


Изтегли рефератаВидове капитал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия