Форд и Дженерал Мотърс

Форд” и „Дженеръл Мотърз”


Въпрос: Оценете ефективността на компаниите от гледна точка на съответствието на структурата спрямо средата.

Структурата на управление на двете водещи компании в американската автомобилостроителна промишленост се отличават коренно една от друга. За „Форд” е характерен авторитарния стил на управление и силна централизация. Решенията и разпорежданията се дават еднолично от собственика – Хенри Форд І. Фирмената култура се гради върху разпореждания „Отгоре-надолу”. Това води до подтискане на всякаква инициатива, която не е възникнала у висшето ръководство. За „Дженеръл Мотърз” е характерна децентрализирана власт, съпътствана от централизиран контрол. Всяко отделение се състезава за точно определен пазарен сегмент. Ръководителите са сравнително автономни. Правомощията им са ограничени единствено от централата на фирмата чрез система от подробни отчети и чрез разпределението на финансовите ресурси. Решенията се вземат след одобрение от няколко комитета и висши линейни ръководители.

Резултатите от дейността на двете фирми, печалбата и пазарният им дял са силно зависими от външната среда. Динамиката в средата, навлизането на нови конкуренти в бранша (японските фирми) и промяната в потребителските вкусове налагат промяна в стратегията на фирмите, а оттам и в структурата на управление. Правилният избор на стратегия води до повишаване на резултатите от дейността на фирмата. Крайностите в стила на управление на „Форд” и „Дженеръл Мотърз” оказват силно влияние върху развитието на организациите и в следствие на изменената външна среда водят до загуби. Проблемите са както свързани с външната среда, така и проблеми с вътрешните процеси.

В края на 80-те и началото на 90-те години и двете фирми се ориентират към еднакви стратегии – производство на по-стилни и разнообразни модели, производство на по-малки коли. Това предполага и промяна в структурата на управление. Причините могат да се търсят в измененията на средата, засилване на конкуренцията, промяна в изискванията на потребителите, промяна в технологиите и достъпа до ресурси. Функционирането на двете фирми в еднаква външна среда, общата пазарна ниша, приблизително еднаквите размери, водят до ориентация към близки стратегии и структури на управление. Ефективността от дейността на организациите зависи от приложението на стратегиите, от правилната структура и комуникацията в йерархията и от оценката на средата.


Въпрос: Като използвате модела за конкуриращи се ценности, преценете защо „Форд” се счита за по-ефективна от „Дженеръл Мотърз”. Как „Дженеръл Мотърз” би могла да използва модела на конкуриращи се ценности в началото на 80-те години, за да осъзнае, че има проблеми?

а) определете показателите, по които ще оценявате ефективността.

б) съпоставете ефективността на двете фирми по избраните от вас показатели.

Показателите за оценка ефективността на двете фирми са представени в следната таблица:

Критерии за ефективност

„Форд”

„Дженеръл Мотърз”

Производителност

Висока производителност

Ниска производителност

Растеж

Да

Не

Качество

Високо

Високо

Контрол

Само от висшите ръководители

Силен, чрез система от подробни отчети

Гъвкавост/адаптация

Слаба гъвкавост

Силна гъвкавост

Планиране и определяне на целите

Да, но на по-късен етап

Да

Консенсус по целите

Задават се на най-високо равнище

Продължителен процес на одобрение на решенията

Използване на средата

Да

Да

Оценка на другите организации

Да

Да

Участие в управлението

Само на високо ниво

На всички нива

Внимание към достиженията

Малко

Голямо


Използването на подхода „Конкуриращи се ценности” за оценка ефективността на организациите предполага използването на 3 двойки конкуриращи се ценности. По отношение на първата двойка „гъвкавост – стабилност” за „Форд” е характерна ефикасността и контрола „отгоре – надолу” (стабилност), а за ДжМ – иновации, разнообразие, инициатива на индивида (гъвкавост). По отношение на втората двойка „внимание навътре – внимание навън” може да се обобщи, че „Форд” има основна цел да изпълнява задачите си и да придобива ресурси, а ДжМ е организирана като социална система. По отношение на третата двойка „цели – средства” „Форд” се стреми да се превърне в лидер на американския пазар на автомобилна промишленост, заради което въвежда схема за икономия на разходи, мащабна програма за промяна във фирмената култура и подобрява работата с хората в производството. ДжМ въвеждат нови технологии, за да повишат пазарния си дял чрез изтощаване на конкуренцията и използване на огромни финансови ресурси. Това се оказва неудачно решение, тъй като новите технологии изискват нова организация на работа, която ДжМ нямат.

2Други реферати:
Образователната система в България
Проблеми при децата
Превантивна програма
Социометрично изследване
Преход към учебна дейност


Изтегли рефератаПреход към учебна дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия