Форми на държавно управление

  1. Форми на държавно управлениеДържавата е уникален социален феномен, възникнал в процеса на историческото развитие. Тя е преминала през редица исторически етапи на изменение и усъвършенствуване на нейната същност, социално съдържание и форми,за да се достигне до съвременната държава.

Държавата е особена организация, която притежава множество характеристики, в зависимост от аспекта, в който я разглеждаме или желаем да я видим. Поради това няма и не може да има всеобхватно и общоприето определение за държавата. Философи, политолози, социолози, теоретици на правото и конституционалисти от различни поколения са давали различни определения за държавата.

Според някои държавата е организирана сила, която регулира волевите отношения между управляващи и управлявани на определена територия.Според други тя е политическа организация на един народ, установен върху дадена територия.Други я определят като група от хора, установени на определена територия, където по-силните налагат волята си на по-слабите. Някои определят държавата като юридическо олицетворение на една нация.Според други държавата е правов ред.

Този малък сбор от определения за държавата показва сложността и многоплановостта на проблема. Едни автори акцентират върху юридическите особености на държавата, други на правовия ред и т.н. Струва ми се, най-неуязвими са онези определения, които извеждат властта / силата на държавата на преден план в своите дефиниции. Територията е безспорен белег на държавата, но в първобитното общество племето също е било установено на определена територия, но държава не е съществувала. Властта /държавната/ е онзи елемент, който организира обществото в държавата. Безспорно държавата е немислима без останалите два атрибута- народ и територия. Те са материалните предпоставки за установяване на организираната държавна власт. Тези три елемента – народ, територия и власт са градивният материал на държавата.

Държавата е особена политическа организация на народа / обществото/,който живее в границите на определена територия, върху която се осъществява държавната власт. Това определение няма претенции за прецизност и изчерпателност, но в най-общи линии дава представа за съдържанието на държавата. То е достатъчно за по-нататъшно изучаване на изучаване на конституционно установената държавна организация и държавна власт в Република България. Цялостното изучаване, на различните възгледи за нейната същност са предмет на общото учение за държавата.

Основа на предмета на изучаване от конституционно - правната наука са проблемите на държавната власт в гражданското общество.


Проблемът за формите на държавно управление е един от най-дискусионните, защото политолози, теоретици на правото, конституционалисти от различни епохи и школи определят формата на държавно управление на основата на различни критерии. И оттук идват съществените различия в определенията. Те са толкова разнородни и противоречиви, че даже е трудно да се класифицират в групи. Значителна част от определенията имат за основа реално съществуващите форми на държавно управление, но друга част са плод на абстрактни теоретични построения. Например, за критерии се приемат начинът за формиране на държавното управление; начинът за уреждане на политическата зависимост на правителството


Други реферати:
Същността на живота
Съществуването-цел и избор
Смисълът на любовта
Силата на думите
Свободата


Изтегли рефератаСвободата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия