Форми на възпитание

мястото на провеждане на формите за възпитание;

родовата и видовата принадлежност на формите за възпитание;

Според факторите от социалната среда, които организират и осъществяват възпитателна дейност, формите за възпитание се подреждат в следната система: в семейството, в предучилищните заведения, в средното образователно училище, във висшите учебни заведения, в културно- просветните учреждения, в средствата за масова комуникация, в сферата на местоживеене, в молитвените домове.

Формите за възпитание в посочените подгрупи са сходни помежду си в много отношения. Но те се различават в своето съдържание, идейна насоченост, структура; в подбора и използването на средствата и методите и т.н.

Признакът „възпитателен фактор” е тясно свързан и с възрастовия признак, според който формите за възпитание се подразделят в следните подгрупи: в предучилищна възраст; в училищна възраст(ранна, средна, горна); в младежка възраст(от 18 до 25); в средна възраст(първи период от 25 до 35 години и втори период от 36 до 60 години); в пенсионна възраст. Дълбоко погрешно е становището, че възпитателния процес протича само в предучилищна, училищна и младежка възраст. Той продължава през целия живот на човека.

Според качествения и количествения състав на обекта на възпитателно въздействие, характера на дейността, взаимодействията в нея и мащабността, формите за възпитание биват: индивидуални, групови и масови.

Чрез индивидуалните форми се оказва конкретно възпитателно въздействие върху отделната личност. Някои елементи на индивидуалното въздействие се използват не са в груповите, но и в масовите форми за възпитание, но тук отделната личност е основен обект на формиращо влияние.

Груповите форми създават добри условия и възможност за обмяна на идеи и мисли, за взаимно духовно обогатяване и изява, за развитие и усъвършенстване на творческите способности на личността.

Масовите форми за разлика от индивидуалните и груповите, осъществяват едновременно въздействие върху по- големи групи от хора, които са организирани като публика или аудитория. Те способстват за формиране на общественото мнение, което влияепо особен начин на ценностната ориентация и поведението на хората.

Въз основа на количествената характеристика на използваните средствз за въздействие формите се делят на две основни групи:

словесни(некомплексни), в които се използва преди всичко словото като средство за възпитателно въздействие;


 • Други реферати:
  Имунитетът в конституционното право
  Институции на Европейския съюз
  Институции на Европейския съюз
  Институциите
  Ислямски радикалисъм


  Изтегли реферата  Ислямски радикалисъм - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия