Форми на възпитание

комплексни форми, които съдържат няколко средства, изпълняващи приблизително еднаква роля.

Според основния възпитателен метод, който се използва за разкриване на съдържанието и осъществяването им, някои от формите за възпитание са получили своето название. Към тази група са следните форми: беседа, с основен метод беседване; диспут, с основен метод диспутиране; дискусия, с основен метод дискутиране; разговор, с основен метод разговаряне; инсценировка, с основен метод инсцениране; рецитал, с основен метод рецитиране; разказ, с основен метод разказване; шествие, с основе метод шестване.

Формите за възпитание могат да се класифицират и в зависимост от мястото на провеждане. Въз основа на този признак същите се подразделят на форми за възпитание на открито място(улица, площад, парк и т.н.) и на закрито място(сцена, зала, класна стая и т.н.).

Формите за възпитание се класифицират и въз основа на тяхната видова и жанрова принадлежност. Според своя вид формите се делят на: празници, обреди и ритуали, тематични вечери, рецитали, концерти, шествия, карнавали, беседи, диспути и др.

Класификацията на формите за възпитание има голямо значение, което се изразявз в следното:

задълбочава и конкретизира знанията за същността, спецификата и многообразието на формите за възпитание;

 • допринася за подреждането им в стройна и единна система, в която всяка форма заема точно определено място по отношение на другите форми;

 • разкрива общите белези между отделните форми;

 • дава възможност да се открият връзките и зависимостите между формите от различните групи и видове;

 • допринася за преодоляването на някои слабости в организацията, подготовката и провеждането на формите за възпитание, каквито са например шаблонът и формализмът, елементарността, липсата на яснота, конкретност и целенасоченост на възпитателното въздействие. • Други реферати:
  Основни стадии в развитието на семейството и функциите на членовете му
  Разпадащата се империя в ръцете на готите
  Памет - тема по експериментална психология
  Виетнамската война
  Понятиен апарат на ТРБ


  Изтегли реферата  Понятиен апарат на ТРБ - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия