Форми на възпитание

1.Същност и особености на формата на възпитание


Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото реализиране. Те се намират в наразривна връзка и взаимна обусловеност. В това отношение Ю. К. Бабански и Г. А. Победоносцев обосновано твърдят, че всеки следващ от посочените компоненти на възпитателния процес е „закономерно свързан с всички предходни, взети заедно”.

Формата на възпитание е компонент в структурата на възпитателния процес, чрез който „процесът започнал с поставяне на цел и включващ принципите, съдържанието и методите на възпитанието, получава своята завършеност”.

Терминът „форма” има латински произход (forme). Използва се в отделните области на научното познание със значение, което от една страна е свързано с неговата основна, философска интерпретация, а от друга – със специфичното му проявление в дадена наука. Нейният педагогически смисъл се намира в най- изявени родствени връзки с философската и интерпретация. Затова формата за възпитание като педагогическа категория притежава главните особености на формата с нейното философско значение.

Особености:

1. Както философска, така и като педагогическа категория формата се намира в тясна органическа връзка със съдържанието. Всяка форма за възпитание има определено съдържание. Тя не може да съществува откъсната от него, защото е негов носител.

2. Единството на формата и съдържанието, както във философски, така и в педагогически план е относително. В хода на развитието на формите за възпитание между тяхната структура и съдържание им възникват конфликти и противоречия. Това е особено характерно за преходите в развитието на обществото. Промените в съдържанието на формата обуславят измененнията на нейната структура. Относителна самостоятелност на структурата като основен компонент на формата за възпитание и нейното съдържание се изразява в това, че едно и също съдържание може да се разкрие с различни форми за възпитание, както и една и съща форма да отразява различно съдържание.

3. Съдържанието на формата за възпитание има ръководна, определяща роля по отношение на нейната структура. Съдържанието изпреварва развитието на формата, поради което се получава противоречие, водещо до отпадане на старата форма и проявяването на нова, която да му съотвества. Това явление е особено характерно за възпитателната дейност. Новото съдържание на възпитателната дейност обаче може да използва една или друга стара форма. То не я нарушава, а прониква в


Други реферати:
Социална справедливост, верска и расова търпимост
Социалния капитал и ромската етническа общност
Столицата Плиска
Термините - традиция и трансформации в етнологията
Традиции и обичаи


Изтегли рефератаТрадиции и обичаи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия