Форми на възпитание

нея, изменяйки нейната природа, приспособявайки я към своите цели. Когато обаче формата не еадекватна на изменилото се съдържание, тя започва да спъва неговото развитие, поради което тази форма навреме трябва да се модифицира или замени с нова.

4. Както съдържанието, така и формата имат способността да бъдат предмет на индивидуално изобразяване. Това е една от най-харктерните особенности на формите за възпитание, на тяхното съдържание и на структурата им.Съдържанието и формата не трябва да бъдат абстрактни, а да са сетивно оформени.Това е съществено изискване към формите за възпитание.Конкретността и индивидуалността са точката, в която съвпадат съдържанието и формата.

5.Формата за възпитание винаги предполага дадена структура, която се обуславя от нейното съдържание и използваните средства и методи за възпитателно въздействие. Структурата на формата за възпитание изпълнява организираща роля и способства за разположението на градивния материал, съобразно неговата функция и предназначение. Въпреки, че формата като педагогическа категория притежава посочените особености на формата в нейното философско значение, не бива да се отъждествява с нея. В теорията на възпитанието понятието „форма” се използва с две основни значения, които трябва да се разграничават. Едното се свързва със самата възпитателна дейност, а другото – с нейната организация в дадени обединения, които я реализират. Затова според обекта на формообразуването формите на възпитание биват:

1.Форми на възпитателна дейност,чрез които се оказва непосредствено въздействие на личността концерт,рецитал,празник

2.Организационни форми, чрез които се организира и управлява възпитателната дейност – клуб, кръжок, школа.2. Психолого-педагогическа характеристика на формите за възпитание

Формата за възпитание има дейностен характер. Винаги тя се свързва със структурата на специално организирана дейност,която съчетава в неразделно единство конкретно възпитателна цел и задачи, определена тема и идея, дадено съдържание и адекватни на него средства и методи, оказващи непосредствено въздействие върху личността.Дейностният характер на формите за възпитание се изразява чрез разновидностите на съциалната активност, които се проявяват при тяхната подготовка и провеждане. Дейността на личността във формите за възпитание има характерните за всяка човешка дейност елементи- действия и операция. Във формите за възпитание тя се изразява чрез действията и операциите,


Други реферати:
Клетъчно протективна стратегия в мембраноактивни вещества биофлавоноиди и други протективни вещества
Остра обща неспецифична инфекция. Сепсис. Токсемия. Септикопиемия
Удавяне
Орални кандидози
Остър скротум


Изтегли рефератаОстър скротум - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия