Форми на възпитание

които са нейни съставни части и не могат да съществуват и функционират напълно самостоятелно. Както дейността е невъзможна без действията,така също действията са невъзможни без операциите. Действията във формите за възпитание се осъществяват посредством използваните в тях методи, чрез които се решава конкретни възпитателни задачи, свързани с формирането на личността. Дейността е своеобразно движение, предопределящо изменението и развитието на личността. Има социален характер,допринася за усвояване и използване на социалния опит, за изпълнение на социални роли в обществото. От гледна точка на потребностите и интересите, дейността във формите за възпитание е целесъобразно. Освен това дейността е мотивирана и се отличава със своя ориентировъчен характер. Тя насочва личността км обществените отношения, допринася за изграждането на позиция, на взаимодействие. Всяка дейност застъпена във формите на възпитание може да бъде избирана – субектът и обектът сами извършват нейния подбор и решават включването си в нейното извършване. Познавателният и формиращият характер на дейността във формите за възпитание определя най-съществената спицифика на тяхната същност. Те имат съществено значение за възпитанието на личността.

Субектно-обектните отношения във формите за възпитание разкриват по убедителен начин техния дейностен характер. Без взаимодействията между субекта и обекта е немислим възпитателния процес. Именно то пронизнва изцяло формата за възпитание. Нейното осъществяване е възможно единствено чрез дейността, проявяваща се като взаимодействие между субекта и обекта. Дейността на субекта и обекта във формете за възпитание е в пряка зависимост и от основните етапи в тяхната организация, подготовка и провеждане.

Посочените характеристики на дейността подчертават нейната възпитателна, познавателна, комуникативна, художествена и развлекателна функция и насоченост.

Водеща роля има възпитателната функция на дейността във формите на възпитание. Тя синтезира в себе си останалите функции, използва и оптимизира техните възможности. Основно нейно предназначение е да спомогне за формирането на възгледи, убеждения, черти и качества, норми и правила на поведение, взаимоотношения, способности.

Познавателната дейност пронизва по-голямата чест от формите за възпитание. Чрез нея се формират знания, умения, навици и начини на познание. Развиват се и се обогатяват познавателните потребности и интереси. Тази дейност е една от най-сложните, защото при извършването й участват разнообразни психически процеси. Особено важно място сред тях заема мисленето.

Комуникативната дейност във формите за възпитание разкрива взаимоотношенията между субекта и обекта на възпитателно въздействие.


Други реферати:
Многоканална система за масово обслужване с отказ
Мениджърски информационни системи, подпомагащи вземането на стратегически решения
Качествата на мениджъра в дадена фирма
Корпоративно управление на хотелски комплекс
Същност на инвестиционния процес


Изтегли рефератаСъщност на инвестиционния  процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия