Форми на възпитание

Няма форма на възпитание, чрез която да не се извършва някакъв вид общуване, което е специфична дейност, свързана с формирането на личността. Цялото разнообразие от форми за възпитание създава условие и възможности за разностранно общуване, което по начин на неговото извършване може да бъде: непосредствено,/междуличностно/, индиректно /реализилано с помощта на различни художествени средства, игри и развлечения/.

Художествената дейност е водеща в комплексните форми на възпитание, но е тясно свързана и с останалите дейности. Тя спомага за формирането на естетическата активност на личността. Едно от най-съществените нейни предназначения е разпристранението на художествените ценности, които имат ярко изразени възпитателни възможности. Тя подсилва и обогатява техния емоционален заряд, създава разнообразни и силни преживявания. Особено важна роля в това отношение имат игрите, които беват различни по своето съдържание и предназначение.

Направената психолого-педагогическа характеристика на формите за възпитание показва, че те синтезерат в себе си особено важни разновидности на човешката дейност с подчертан творчески характер, без които е невъзможно хармоничното развитие на личността.

  1. Компоненти на формите за възпитание

Формата за възпитание има способността: да фокусира и синтезира в себе си останалите компоненти в структурата на възпитателния процес; да ги акомулира и превръща в свои съставни елементи, да преобразува функционалното им предназначение; да оптимизира и конкретизира процесуалната страна на възпитателната дейност.

Прилагането на комплексно-интегративния подход във възпитателната дейност определя необходимостта от изясняване на основните компоненти, които съдържа всяка форма за възпитание, както и разкриване на техните взаимоотношения. Те се подреждат в следната логическа последователност: тема, идея, съдържание, цел, задачи, средства, методи, композиционна рамка, участници, времетраене.

Темата на формата на възпитание представлява онзи обхват от жизнени явления, факти, случки и проблеми, произтичащи от тях, които се вграждат и изобразяват от определени нравствени и естетически позиции. Основното изискване към нея е да бъде актуална и обществено значима, вълнуваща, т.е. да е свързана с духовните интереси и потребности на човека, да бъде конкретна и да насочва към идеята.

Идеята е основната мисъл, която произтича от проблемите, свързани с отразените във формата за възпитание явления, факти и процеси, от тяхното осмисляне като движеща сила в живота на обществото и личността. Тя трябва да пронизва цялата структура на формата, нейното


Други реферати:
Мениджъра в управленския процес-същност и изпълнявани функции
Мениджмънт на предприятието
Международен мениджмънт
Амортизационните квоти
Независим финансов одит


Изтегли рефератаНезависим финансов одит - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия