Формиране капитала на фирмата

Тема 4:Формиране капитала на фирмата


За осъществяване на търговска дейност е необходим капитал,които е паричен израз на вложените в предприятието активи-собствени и привлечени финансови ресурси.Източници на капитала са:

-собствен капитал,които вкл. основния капитал,премии от емисии на ценни книжа,преоценъчни резерви, резултат от текущ и предходен отчетен период

-дългосрочни пасиви,които обхващат получени дългосрочни заеми,облигационни и търговски заеми.

-краткосрочни пасиви,които обхващат задължения по краткосрочни кредити към персонала,бюджета, социалните осигуровки.

Систематизирането на източниците на финансовите средства на фирмата се прави в следните направления:

*взависимост от собствеността на средствата и характера на задълженията,капиталът бива:

-собствен:характеризира общата стойност на собствените средства в предприятието.Вкл. акционерен,дялов, резерви,неразпределена печалба.Използва се за финансиране на опр.част от активите на фирмата.Часта от активите финансирани със собствен капитал формират чисти активи на предприятието.

-заемен-обхваща привлечените финансови средства,които подлежат на връщане в опр.период-дългосрочни и краткосрочни заеми,задължения към персонал,бюджет,СО и др.текущи.

*взависимост от срока,за които са осигурени финансовите ресурси,те се делят на:

-дългосрочни източници:обхващат собствен капитал,дългосрочни заеми,дългосрочни източници за финансиране на потребностите на ДА.

-краткосрочни източници:вкл.краткосрочни банкови заеми,текущи задължения.Използват се за финансиране на КА на предприятието.

-според това дали финансовите средства са резултат от собствена дейностили са привлечени от финансов пазар:

-вътр.източници:това са амортизационни очисления,резерви,парични фондове формиране по решения на търговското дружество,неразпределената печалба и печалбата,която се реинвестира.

-външ.източници:вкл.капиталите,които се осигуряват на финансовия пазар,акции,облигации и заеми,а също и финансирания получени по безвъзмезден начин от бюджета или др.фондове.

-нетрадиционни източници:обхваща лизинг,факторинг,варанти,конвентируеми облигации.

Външните източници на капитал обхващат емисии и пласмент на акциите.По този начин така получените средства могат да се използват за учредяване на ново дружество или осигуряване на допълнително капитал за действаща вече фирма.

Емисията на акциите обхваща съвкупността от процедури за привличане от фанансовия пазар на ресурси за целите на бизнеса.Акциите са документ,които материализира права в/у собствеността на част от капитала на дружеството.Акциите според това какво право дават са:имуществени,управителни,контролни.Акциите според стойността биват:по номиналната,борсова или балансова стойност.

Акциите взависимост начина на прехвърляне са акции на преносител или поименни акции.

За увеличаване капитала на фирмата акционерите пускат емисия на акции на фин.пазар.При пряката емисия ф-мата емитент сама пласира своите акции и си спестява разходите свързани с посредничеството.При косвената емисия фирмите емитенти ползват услугите на лицензирани посредници като банки,брокери,фин.

къщи.Взаимоотношенията с посредника и ф-мата емитент се уговарят предварително.При негарантираното посредничество,той се задължава да пласира акциите с/у уговореното комисионно възнаграждение.При гарантираното посредничество той изкупува акциите от фирмата емитент.Това е по надежден начин за снабдяване с капитал за ф-мата .При твърд ангажимент посредника поема риск и купува непродадената част от емисията.

Според начина на предлагане на емисията на ценни книжа и според това на кои лица и бройки се предлага подпискатя тя бива-обикновенна,капиталът се набира на самото събрание на ф-мата.Ако нейният брой надвиши 50 души се налага публично предлагане на акциите.Съществува и превилигирована подписка, при която акциите се предлагат само на опр. акционери с цел да се запази структурата на упревление.При учредяване на ново дружество и вземане на решения,че капитала ще се набира при условие на публ.

предлагане се изготвя проспект за емисията.Той съдържа инф.-икономическа и финансова за емитента.

Проспектът бива прегледан и одобрен от комисията за фин.надзор и чак тогава се обавява емисията на ценни книжа.

Фирмите си осигуряват и капитал чрез косвеното посредничество на търг.банки.Един от често използваните външни източници и за финансиране са банковите кредити.Те се ползват от фирми,които не емитират ценни книжа.Краткоср. банкови заеми се използват за финансиране на текущи потребности,а дълг.заеми за придобиване на ДА.

Банките изискват опр.документация,преценяват надежността на клиента и ефективността на проекта,който ще се финансира.Проучват способността на предприятието да събере достатъчно пари за изплащане на задълженията-заетата сума+лихва.Банкови заеми се предоставят на ф-ми с добър кредитен рейтинг.Процедурата по оценка на рейтинга включва събиране на инф.за фирмата,прогнозира на тенденции и рискови фактори за кредитен риск,макроикономическата среда,преспективи на ф-мата.Цената на заема включва всички разходи по поучаването му, ползванията,издължаването-лихва,комисионна,застраховка,обезпечение.

Дългоср.привличане на заеми ср-ва става чрез дългоср.облигационни заеми.Ползват ги големи компании.

При корпоративните облигации се сключва договор за заем м/у ф-мата и множество ФЛ и ЮЛ.

Дружеството изплаща доход по облигациите-лихва и връщане на дълга.Предимства на облигац.заем пред банковия,е че той е по-евтин,не се проучва кредитен рейтинг на ф-мата,може да не е обезпечен,възможност за конвертиране на облигациите в акции, в по-дълъг срок на облиг.заеми.Недостатък на облиг.заеми, е че е необходимо изготвяне на проспект и одобряване от комисия по фин.надзор(КФН).Облигациите биват поименни на преносител,налични,безналични,обезпечени,необезпечени.Осигуряват на притежателите им сконтова лихва,която е разликата м/у номиналната и емисионната стойност.Ползването на източници за финансиране от фирмите изискава да се определя ст-стта на капитала и т.нар. цена на финансиране.Това е общата сума на средствата,която трябва да се плати за ползване на определен обем ресурси,измерва се в % и се нарича цена на капитала.Тя се влияе от източника на финансиране,търсене и предлагане на фин.ресурси, състояние на фирмата.Стойността на капитала,както за всеки отделен източник,така и за общата съвкупност от ресурси тоест средно претеглената цена на капитала (СПЦК=СК/ОК*Цск+ЗК1/ОК*Цзк1+ЗК2/ОК*Цзк2).

Където:Цск-цена на собствен капитал; ЗК-заемен капитал; Цск и Цзк са в %

Цената на капитала се използва при фин.управление на фирмата.Получения % при изчислението на СПЦК позволява при наличие на алтернативни фирми да се подбере най-изгодния вариант за привличане на средствата.СПЦК показва каква трябва да бъде минималната възвръщаемост на осъществяваната от фирмата инвестиция.
КАЗУС:фирма Слънце

СПЦК=50000/230000*4%+100000/230000*15%+80000/230000*12%=0.1156%


Полученият % трябва да бъде минимална възвръщаемост при така направената инвестиция.Други реферати:
Изучаване метода на счетоводството
Измерване и оценяване на ДМА
Класификация на счетоводни сметки
Имущество на предприятието
Дълготрайни нетекущи активи


Изтегли рефератаДълготрайни нетекущи активи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия