Формиране на българската нация

други нейни членове го признават за такъв". Друг основен въпрос е кога

българския народ създава своя нация или по-важното кога той започва да се

самоосъзнава като принадлежащ към една обособена общност със специфични

черти, защото изолиран в рамките на Османската империя и имащ само бегъл

досег с другите поробени народи при него съществува общността, коренно

отличаваща се от тази на неговите поробители, но важен е моментът, в който

той осъзнава нейното съществуване и своята принадлежност към нея.

В българската история образуването на нацията в основни линии съвпада с

възрожденската епоха. В основата на процеса на формирането на нацията стои

българската народност с нейната сложна и превратна историческа съдба.

В османската империя положението с различните народи е много особено. Има

преливане и движение на население - бившите територии на предишните

независими държави етнически вече са размити. В империята съществуват

райони с компактни поселения, но все пак има и смесени групи без

идентичност. През ХVІІІ - ХІХ век обаче се извършват промени, които

подпомагат образуването на нацията. Миграционните движения разместват

етническия състав, довеждат до създаването на по-големи селища, в които

българите усещат по-добре своето единство. В османската империя хората се

делят на религиозен принцип. Този белег обаче пречи на националната

обособеност на Балканите. Ето защо дори и вътре в църквата българите

започват да се определят чрез общия си език.

Завладяването на България в края на ХІV в. и попадането на останалите

балкански държави под властта на османските турци е преломно събитие за

историята както на Балканите, така и за цяла Европа.

Съдбата на българския народ след завладяването му е жестока. Най-изявените

родове и личности са унищожавани съзнателно, емигрират или са насилствено

принудени да приемат исляма. Църковните служители дръзнали да се опълчат

срещу поробителя, или намират смъртта си, или са изпратени на заточение

/напр. патриарх Евтимий Търновски/.

През ХV - ХVІІ век една макар и малка част от българите, заселени по главните

стратегически пунктове на полуострова били потурчени. Потурчва се и част от

оцелялата средновековна върхушка, за да получи служебни титли и привилегии.

Трета част от българите започнала в духа на средновековната традиция да се


Други реферати:
Оценка на спектралната плътност на сигнал.
Паралелна и последоватвелна работа на центробежни помпи
Пасивни конструктивни елементи и устройства в кино и видеоапаратурите
Подробен модел на Чен (enhanced ER model)
Пищов по ТИЗ


Изтегли рефератаПищов по ТИЗ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия