Формиране на българската нация

Унищожаването на Търновската патриаршия и включването на подвластните й

територии и население в диоцеза на Цариградската патриаршия също дава

своето негативно отражение върху българите. Милетската система, възприета от

турците, при която религиозните общности получават право на самоуправление

във вътрешните си дела прехвърля всички граждански отношения върху

църквата. Но почти до края на Възраждането църковната власт в българските

земи се управлява от чужденци. Само непосредственото управление на селските

и някои градски черкви е в български ръце. Това е и една от главните причини

за неуважението към църковната институция, което постепенно се заражда у

българина през този период. Това обаче не накърнява неговата вяра, а само

изменя начина на нейното изповядване - често пъти вкъщи до кандилото и

иконата.

Запазването на местното самоуправление също способства за оцеляването на

българите. Още от самото начало на чуждото владичество в българските земи

общината се превръща в буфер, който поема ударите и от страна на османската

администрация и от страна на българската общност. Съвсем не е случаен

фактът, че за ръководители на общините се избират най-авторитетните, най-

образованите и най-почитаните личности, които трябва да удовлетворяват

интересите и на двете страни. В същото време в повечето случаи общината

запазва своите членове от пряк досег с турските власти, което се оказва много

полезно за запазването на българщината. Тази национална организация играла

ролята на стимулатор при изграждането на националното съзнание и на

обществените привички на възрожденския българин. В училището, в

настоятелството, в общината, в читалището той се е освобождавал от своята

патриархална затвореност и се е реализирал като социална личност.

В крайна сметкабългарската нация е главният резултат на възрожденската

епоха и той се преплита с всички основни и второстепенни процеси, протичащи

в българското общество през последните два века на чуждото владичество.

При българите национално образуващите процеси се изявяват през ХVІІІ и ХІХ

век и те са свързани с промените в стопанско отношение, с промените в

социалната област, с духовно-културните промени, които са следствие на


Други реферати:
Бизнес план на фирма Як Цедрус
Бизнес програма на Петрол АД Благоевград
Анализ и проектиране на длъжности
Връзка на организационната култура с други културни системи
Групи в управлението


Изтегли рефератаГрупи в управлението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия