Франчайзинг. Договор за спонсорство

Франчайзинг. Договор за спонсорство

1. Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя, за осъществяване на стопанска дейност насочена към утвърждаване и повишаване на престижа на търговската марка или марката за услуга срещу възнаграждение. Това определение е условно, защото има различни видове франчайзинг и то не покрива всичките.
1.1. Видове:
1) Прост лицензионен договор за прехвърляне на права върху търговска марка или марка за услуга. Това е несъщински франчайзинг.
2) Сложен договор, който включва елементи от лицензионен договор по първата хипотеза, но освен това той е съчетан с дистрибуторски или комисионен договор. По начало се смята, че франчайзингът е по-скоро лицензионен и дистрибуторски договор, отколкото лицензионен договори и договор за търговско представителство или комисионен договор, защото рискът се носи от франчайзингополучателя.
3) Най-често срещаният договор за франчайзинг е сложен смесен договор, който включва в съдържанието си не само уговорки от на лицензионния и дистрибуторския договор, но и на други договори – продажба, наем, изработка.
1.2. При този най разпространен вид франчайзинг страните имат следните права и задължения:
1) Задължения и права на франчайзингодателя:
а. Франчайзингодателят е длъжен да прехвърли правото на ползване върху търговска марка, но и други права върху нематериални блага – ноухау, патенти и т.н.
б. Франчайзингодателят се задължава да оказва техническа помощ и да консултира франчазингополучателя при извършването на дейността, включително да му оказва съдействие за установяването и подобряването на външния вид на и качеството на стоките и услугите, които франчайзингополучателя продава на 3тите лица.
в. Франчайзингодателят има право да управлява дейността на франчайзингополучателя, защото франчайзингодателя обикновено сключва договори с много франчайзингополучатели и иска да уеднакви дейността.
2) Задължения на :
а. Да заплати цената за търговската марка, за ноу хау за помощта. Цената най-често се състои от първоначална вноска и % от оборота.
б. Франчайзингополучателят е длъжен да организира и да ръководи предприятието като прилага административни и търговски методи на дейност определени от франчайзингодателя.
в. може да се задължи (и обикновено го прави) да купува резервни части и стоки от франчайзингодателя.
г. Когато франчайзингът е изключителен, франчайзингополучателя не може да сключва договор с друг.
1.3. Франчайзингът по начало е дългосрочен договор и има особености при прекратяването му (практиката при франчайзинга не е свързана с договорното право, а с нелоялната конкуренция, защото 2те страни по договора не са равностойни). Целта е да се ограничи възможността от едностранно прекратяване на договора от страна на франчайзингодателя.
2. Договор за спонсорство. Договор, с които спонсорът се задължава с рекламна цел да подпомогне имуществено дейността на спонсорирания, който се задължава да извърши лично определени действия, като извърши реклама на спонсора.
2.1. Страните по договора са спонсор и спонсориран.
2.2. Характеристика. Договорът е двустранен. Поставя се въпросът дали е възмезден –


Други реферати:
Инжинерна психология - пищови
Интеракция
Интра и интерперсонална комуникация
Интуиция и невербалните сигнали
Исторически преглед за развитие на психологическата наука


Изтегли рефератаИсторически преглед за развитие на психологическата наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия