Фундаментална икономическа теория

Тема №1

Фундаментална икономическа теория


1.Обект на икономическата теория

Всяка наука има свой реаленобект на изследване.За икономическата наука той е икономическата система.За да я определим трябва да направим кратък анализ на света около нас.Това, което ни заобикаля е природата, а тя бива жива и нежива.Към последната спадат всички предмети, вещества или неща,които не са форми на живота.Живата природа е сложна форма на съществуване на веществата.Тя вкл. растителния и животински свят,за който се отнася понятието живот.Животинския свят в сравнение с растителния е по-сложно организирана материя.При по-висшите му представители се появяват мозък,нервна система и психика.Най-висшия представител на животинския свят е човека,който осъществява съзнателно целесъобразна дейност.Целенасочеността на човешките действия позволява да бъде изградена самовъзпроизвеждаща се, саморегулираща се и самоуправляваща се система,която се нар. общество.

По повод човешката дейност осъществявана в рамките на обществото трябва да се отбележат 2 момента:

-тя има няколко основни сфери,без които обществото не би могло да съществува:материална,духовна,биологична пр-а,комуникативна дейност и управляваща дейност.Напоследък към тях се прибавя и екологична дейност.

-човешката дейност се осъществява посредством преобразуване на природата,това уточнение е важно,защото изтъква връзката човек-природа.От една страна човек съществува преобразяваики природата,а от друга той е част от нея и може да съществува само чрез нея.Ако между тези 2 страни настъпи дисбаланс,на определена степен човешкото съществуване може да стане невъзможно.

Различни човешки дейности са основа за формулиране наконкретни подсистеми в обществото.Една от тези подсистеми е икономическата.Тя обхваща част от дейностите в обществото, а именно:произв. на материални блага и услуги,част от комуникациите,управленска и екологична дейност.От друга страна икономическата подсистема създава предпоставки за всички останали подсистеми чрез производството на материални блага.

Вече определили ик-та систематрябва да я разграничим от останалите ,с които си взаимодейства.Това са природната среда,демографската сфера,сфера на наука и култура,политическа сфера.По отношение на взаимовръзките на ик-та подсистема и природната среда,можем да кажем,че от последната икономиката получава всички първични ресурси необходими за производството.От ик-та подсистема към прир. среда се движат отпадъци на производството.Веднага се очертават поне 2 проблема:постепенното изчерпване на ресурсите и замърсяване на природата до все по-опасна за човека степен.

Друг кръг от взаимовръзки е този м/у ик-та и демографската сфера.Втората осигурява на първата най-важния производствен фактор-човека.А ик-та предоставя на демограф.сфера необходимите средства за съществуването и възпроизводството на хората.

Духовната сфера осигурява ик-та с образование,култура,научни открития.Ик-та система предоставя на сферата на науката културно-материални блага,необходими за нейното съществуване и функциониране.Ик-та с-ма взаимодейства и със с-мата на управление, като й осигурява материални придпоставки-оборудване,сгради и др.От управленската с-ма ик-та получава управленски услуги,необходими за функционирането й.Изводът от казаното до тук е,че осн.фигура в обществото,а също и в ик-та е човека,който е и обект и субект във всяка от разгледаните подсистеми.

Ик-та с-ма се наблюдава и изучава от разл. аспекти и така се формират разл. клонове

на ик-та наука,които се систематизират по опр. критерии.

Множеството ик-ки науки могат да бъдат групирани в 4 групи.Първата група науки изучава основите на ик-та на различни равнища.Тук се вкл. микро,макро,мегаик-ко.Обединени в западн. наука се нар. икономика ,а в българския имат различни синонимни наименования в смисъл на фундаменталната ик-ка теория.Втората група са функционални


Други реферати:
Контрол върху банковия риск
Данъчно право
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Източници на финансови средства и методи за акумулирането им
Инструменти на капиталовия пазар, Борсов пазар


Изтегли рефератаИнструменти на капиталовия пазар, Борсов пазар - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия