Фундиране в слаби почви - 1 част

Фундиране в слаби почви. Фундиране при динамични въздействия

Автор: Проф.д-р инж. Трифон Германов


Фундиране в слаби почви.

1. Общи положения .

При оразмеряване на фундаментите по деформации на земната основа се изисква,

изчислените или измерени деформации да не превишават граничните за дадената конструктивна

схема деформации, които от своя страна няма да предизвикат допълнителни разрезни усилия в

конструкцията. Един от начините за намаляване деформациите на земната основа е да се

увеличат размерите на фундаментите. Това от своя страна води до допълнителни разходи и не

всякога е технически възможно. В случаите, когато проектирането на земната основа по носеща

способност или по деформации не могат да бъдат удовлетворени, се приема че земната основа е

изградена от слаби почви. Следователно, понятието слаби почви не е свързано само със

свойствата на тези почви, но и с вида на съоръженията и чувствителността на конструкцията.

В зависимост от физичните свойства, към слабите почви могат да бъдат причислени:

свързани почви в течна и течно-пластична консистенция и такива с голяма порестост, т.е с

коефициент на порите е>1,1 за глини; е>1,0 за песъчливи глини; е>0,7 за глинести пясъци;

рохки пясъци с плътност: е>0,8 за фини; е>0,75 за дребни и е>0,7 за средни и едри пясъци.

При фундиране в слаби почви, освен чрез дълбоко заложени фундаменти (пилоти и

кладенци) се използва и изкуствено заздравяване на земната основа.

2.Механично заздравяване на почвите.

Този метод за подобряване на свойствата на почвите се постига чрез изкуствено

уплътняване. При уплътняването, вкараната в почвата енергия преодолява триенето и

сцеплението между почвените частици и ги намества по-близо една до друга. По такъв начин се

намалява обема на порите, увеличават се контактите между почвените частици.

По-малкият обем на порите намалява възможността за промяна на водното съдържание и

при непроменен зърнометричен състав консистентните граници също не се променят, което

означава че консистенцията се подобрява. Подобряването на консистенцията (например при

преминаване от пластична към твърда) се намалява деформируемостта и водопропускливостта на

почвата, нараства якостта на срязване (увеличават се триенето и сцеплението).

2.1.Повърхностно уплътняване с тежки трамбовки.

Прилага се в случаите, когато пласта слаба почва е с малка дебелина или активната зона на

деформациите не е голяма. Използват се тежки трамбовки с център на тежестта разположен в

долната част (Фиг.1а) и с тегло 1,5 - 4 тона (15-40 kN). С помощта на багер или кран трамбовките

се пускат от височина около 4,0m. Дебелината на уплътняваната зона зависи от броят на ударите

(свободни спускания на трамбовката). В началото тази зона е незначителна, на с увеличаване

броят на ударите се увеличава (фиг.1б). Трамбоването продължава, до достигането на т.н.

отказ” (достигане на постоянно понижение от n-тия удар). Обикновено се приемат следните

стойности на отказа: a=0,5cm за песъчливи пови и a=2,0cm за глинести почви. Общото

понижение на терена (s) зависи от вида на трамбовката и свойствата на почвата, но то достига не

повече от 20 -30cm.

Приблизителната дълбочина на уплътнената зона може да се приеме:

k

d

t ; d -диаметърът на трамбовката; к = 0,7 - 0,8.

Фундиране в слаби почви. Фундиране при динамични въздействия Стр.

Автор: Проф.д-р инж. Трифон Германов

92

Фиг. 1. Уплътняване с тежки трамбовки

Уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание (Wopt). При естествено водно

съдържание W<Wopt почвата се доовлажнява, като допълнителното количество вода се определя с

израза:

Q (w w) w d opt −.

При водно съдържание W>Wopt насипаната почва следва да се разкрие и да се остави да


Други реферати:
Ландшафтна характеристика на Симитлийска котловина
Забележителности в България
Незаменими ли са руските енергийни ресурси
Обща характеристека на стопанството на България
Някои от градовете на България


Изтегли рефератаНякои от градовете на България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия