Генерална съвкупност

Тема 14.Извадковият метод при изследванията на социалните и поведенчески явления...генерална съвкупност и извадка параметри и оценки проблемът за представителноста на извадковите данни стохастични и нестохастични грешки

Кога пристъпваме към подготовката на едно импирично изследване ?

Една от първите задачи е да определим дали ще използваме извадковия метод при изследване или ще можем да направим изчерпателно изследване.

Тъй като обектите които изследваме обикновенно включват голям брой единици по често са насочени към извадковия метод.Взели това решение най напред се започва с точно дефиниране на обекта на изследването който най често е общност от хора обединени по някъкви променливи –пол възраст образование.

Тези общности наричаме генерални съвкупности.

В тях са включени всички единици които по същество принадлежат на изучаваната съвкупност.

Това са учениците на дадена възраст ако работим с ученици и т.н.


Генералната съвкупност термина придобива смисал само в съчетание с определението извадка от генералната съвкупност.


Извадката е по голяма или по малка част от генералната съвкупност.

Тя се прави с цел на основата на извадковите данни да се изследват свойствата на съвкупността т.е. да се правят изводи за генералната съвкупност.

Изводите от извадката трябва да се разпространят.

Теоритично съвкупностите могат да бъдат както безкрайно големи така и крайни.Крайната съвкупност също може да бъда безкрайна (песъчинките по земята).

Както спрямо извадката така и генералната съвкупност могат да се изчисляват различни показатели-средни величини относителни дялове, показатели за разсейване корелационни мерки и т.н.

Значенията на показателите на генералната съвкупност е наречена параметър.

Значение на същите показатели изчислени за извадката наричаме оценки.Прието е оценките да се обозначават с латински букви а параметрите с гръцки.

Два са основните въпроси на които се дава отговор в теорията на извадковите изследвания;

  1. колко единици от генералната съвкупност да бъдат изследвани ;


Други реферати:
Анализ на финансовото състояние на Българска роза АД
Банки
Банкова гаранция, правна същност, видеве, разграничение от сходни правни фигури
Банкови карти на ПИБ
Банкови карти-същност и видове


Изтегли рефератаБанкови карти-същност и видове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия