Геоинформационни системи

ГЕОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ – ГИС


ГИС- са комплекс от автоматизирани, еспертни системи, предназначени са за административна дейност и спадат към класа интегрални системи. Съвременните тенденции за създаване на интегрални системи в това число и ГИС включват два основни аспекта на интеграция.

 1. Интеграция на данни т.е използване на еднократно въвеждана информация за нуждите на целия комплекс от намиращи се в ГИС системи.

 2. Интеграция на технически средства т.е използване на компютърни системи за обработка на въведената в системата информация.

В. – В какво се изразява интегрирането на ГИС?

Структурата на класическата ГИС съдържа множество подсистеми включващи:

 • Традиционни, документални и фактогравси системи;

 • Системи за научни изследвания;

 • Системи за автоматизирано проектиране;

 • Експертни системи;

 • Информационно логически системи;

 • Географски системи и др.

В. – От какво се състои една ГИС?

Оснавните задачи на ГИС са следните:

 1. Моделиране на пространствени обекти в триизмерно пространство;

 2. Предоставяне на решения в областта на: градското стопанство, екологията, транспорта, навигацията, военното дело, подземния кадастър, проучване на полезните изкопаеми и др.

Това което отличава ГИС от останалите информационни системи, е че по цифров начин се описва пространственовременните характеристики на обектил Останалите информационни системи невключват едновременно променливата време.

ГИС използват разнообразни данни за обектите включващи характеристики на подземната повърхност и инфорнация за формите и връзките между отделните обекти.

Моделите на тези обекти съхраняващи се в базата данни се състоят от по-прости съставни части наречени модели на данни.

Развитието на автоматизиринатите методи за обработка на пространствената информация води до появата на т.нар. цифрово моделиране.

Основните елементи на цифровото моделиране е цифровия модел на местността, който може да бъде получен с помощта на разнообразнит технологии (ГИС технологии).

Приложението на ГИС в разнообразните области е продиктувано от следните им предимства:

 1. повишаване точността на измерванията;

 2. съкръщаване усилията при вземане на оптимални решения;

 3. увеличаване производителността на труда за сметка на автоматизацията на отделните операции.


ГИС в екологиятаПри екологичните наблюдения (мониторинга) се извършва събиране и съвместна оброботка на данни, които се отнасят към различни природни среди, моделиране и анализ на екологични процеси и тенденции за развитие както и


Други реферати:
Оптоелектрони
Откриване на фотоефекта
Полярните сияния
Приложение на лазера в козметиката
Преходи между агрегатни състояния на веществата. Изпарение, кипене, втечняване, сублимация


Изтегли рефератаПреходи между агрегатни състояния на веществата. Изпарение, кипене, втечняване, сублимация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия