Главни скалообразуващи минерали и основни типове скали

Главни скалообразуващи минерали и основни типове скали
Тема 7

1.Минерали

Минералите са природни химични продукти-съединения и по-рядко елементи,възникнали в резултат на разнообразни геоложки процеси,които са протичали в земната кора през различните етапи на нейното развитие.

1.1 Морфологични особености

Подобни на всички твърди тела минералите могат да се разделят на кристализирали и аморфни.В аморфно състояние са само някои и то като специални случаи-образуването на природно кварцово стъкло.Разликата м/у аморфното и кристалното състояние се състои в това,че при първото има постепенен енергиен преход от 1 в друго състояние,докато при 2рото преходът се осъществява със скок.

Понятието „кристал” ,което дава израз на честата правилна геометрична форма на минералите в природата,обикновенно се преплита със самото понятие минерал.Сега се приема,че почти всички минерали имат кристален строеж.Особеностите и периодичността на структурата се изразява чрез кристалната решетка.От геометрична гледна точка кристалната решетка може да баде предоставена като плътно разположени 1 до друг правилни многостенници(кубове,паралелепипеди),във върховете на който се разполагат градивните частици(атоми,йони,молеули).Те от своя страна са възли на кристалната решетка.Структурата на кристалите е много разнообразна и зависи,освен от разположението на градивните частици,и от химичния им състав.Когато във възлите на решетката има атоми,то структурата е атомна,когато има йони-йонна.Основно с-во на минералите е да приемат правилна външна форма.Един правилен къс съкло не е кристал,тъй като формата му не е получена в следствие на естествен природен процес.При не свободен разтж на кристалите формата им се загубва .Идеалните кристали в природата са рядкост.

М/у тези ограничителни елементи има зависимост наречена Ойлеп-Декарт:

Стени+върхове=ръбове+2

Ограничителните елементи в 1 кристал имат извесна повтаряемост.Тя се означава като тяхна симетрия.Степента на симетрия се опраделя от брояна и характера на елементите на симетрията,които са:

  1. Оси на симетрията-установяват се чрез въртене на кристала около мислена ос.Осите на симетрията се означават с G и цифров индекс G7 ,който означава порядък на осите.Те могат да бъдат само от 1,2,3,4 и 6 порядък.

  2. Равнини на симертията-това са мислени плоскости,които разполовяват кристала точно на половина,като огледални образи.Равнините се означават с Р и не са по-големи от 9.

  3. Център на симертията-мислена точка във вътрешността на кристала ,от която на равни разстояния се намират 2 по 2 еднакви,срещуположни стени.Означева се с Z.Не всеки кристал има център на симетрия.

Различните елементи на симертията се комбинират и се обединени в 32 класа симертия на идеалните кристали.Тези класове образувт 7 кристалографски с-ми,наредени сингонии.Разликата в сингониите е в дължината на кристалографските оси и ъглите под които те се пресичат:


Други реферати:
Автобиография на химичния елемент сребро
Автобиография на радиоактивения елемент уран
Акумулатори
Видове сирена
ИНТЕГРАЛНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Изтегли рефератаИНТЕГРАЛНИТЕ  ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия