Глобализация на икономиката и проблеми на устойчивото развитие на регионите

Въведение в дисциплината

1.1. Глобализация на икономиката и проблеми на устойчивото развитие на регионите

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки.

В основата на глобализацията е стремежът за намаляване на себестойността и производството и пласмента, чрез намаляване на разходите за капитал, труд, материали, информация и др. Подобен стремеж може да се реализира, чрез търсене от страна на предприемачите на региони със слабо икономическо развитие, висока безработица и по-ниско заплащане на труда.

Глобализацията може да се определи и като намаление на международните бариери за правене на бизнес и взаимодействие с хора от други нации. Проявява се в интеграция на пазарите за стоки, услуги, технологии, идеи, труд, като се намаляват разликите в цените на производствените фактори.

Глобализацията е процес, който засяга големите, средните и малките предприятия. Това налага всяко едно предприятие да намери своето място и да се включи в глобалните структури и използва техните предимства.

Срещу глобализацията има и редица възражения и разкриват опасения, като: “свободното движение на капитали създава финансови кризи”, “международната търговия застрашава местното производство” и “по-слабо развитите страни страдат от международната търговия”.

Глобализацията на икономиката води и до определени противоречия с целите на социалното развитие и особено по опазването на природната среда в по-слаборазвитите региони. Тези противоречия се квалифицират с проблемите за природната среда при инвестиционната инвазия на производствените дейности с много големи замърсители от високо развитите региони на “индустриалния северозапад” към по-слаборазвитите региони на “бедния югоизток”. Потокът от емигранти към икономически по-силно развитите региони подпомага икономическото развитие както на регионите, където мигрират, така и на слабо развитите региони, откъдето пристигат, чрез потоците финансови средства към семействата им.

В условията на глобализация на икономиката възниква необходимостта от осмисляне и анализиране на влиянието върху икономическото и социално развитие на отделните региони и особено за необходимостта от ефективно управление на отделните фактори, които влияят върху процесите на устойчиво развитие.

Глава 2. Концептуални въпроси на устойчивото развитие на регионите

2.1. Понятия и класификация на регионите в ЕС

Понятието “регион” идва от латинското regio, което означава страна, област.

В контекста на устойчивото развитие при анализиране на понятието “регион” се взимат под внимание социални, демографски, географски, финансови, икономически, социално-културни, екологични, религиозни и др. характеристики.

Най-общото определение е това в “Преходна мярка №1” на Хартата на Конгреса на местните и регионалните структури в ЕС, а именно, че: “регион е административна власт на ниво, непосредствено под националното правителство, която има собствени функции на управлението, както и органи, назначени чрез избори”.

Според терминологията на ЕС, регионът е географска област, обикновено по-малка от една държава, с икономически и социални характеристики, които я отличават от прилежащите области. В ЕС се използва система на териториални единици за статистически цели NUTS (от френски Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques).


Други реферати:
Животът на Земята
Осигурителна система
Новости в енергетиката
Основи на финансите
Смяна на сезоните


Изтегли рефератаСмяна на сезоните - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия