Годишно приключване в бюджетните организации

брутната сума на задължението)


> за начислените в края на годината присъщи нефактурирани приходи:

Д-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица"

- п-да на клиента(за брутния приход)

К-т с/ка от р-л 7 (с нетния приход)

К-т с/ка 4967"Коректив по задължения към местни лица"(ДДС-то)


> отнасяне в началото на новата година на начислените корективи по

вземания/задължения като текущи такива:

Д-т с/ка 4967"Коректив по задължения към местни лица"

п-да на доставчика (със брулнат сума на задължението

К-т с/ка 4010 "Доставчици от страната"

- п-да на доставчика (със брутната сума на задължението


Д-т с/ка 4511 "Разчети по ДДС"

К-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица" (за данъчен кредит


Д-т с/ка 4110 "Вземания от клиенти от страната'

п-да на клиента

223 К-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица "

п-да на клиента


Д-т с/ка 4967 "Коректив позадължения към местни лица"(ДДС-то)

К-т с/ка 4511 "Разчети по ДДС "


в) групи 67 и 69 се приключват със сметка 1309;

г) сметките от групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75 в зависимост от отчетно обособената група се приключват със сметки от подгрупа 120;

д) сметките от гр. 76 и гр. 79 се приключват със сметка 1309;

е) сметките от гр. 78 се приключват със сметка 1301;

ж) задбалансовите сметки от подгрупа 995 се приключват със сметка 9981, а тези от подгрупа 996 - със сметка 9989;

След установяване на резултата по сметки от гр. 12, салдата по сметките от тази група се отнасят по сметки 1101, 1102 и 1108, салдата от сметките от гр. 13 се прехвърлят по сметка 1109.

Всяка една бюджетна организация представя на първостепенния си разпоредител, в края на всяко тримесечие, оборотна ведомост с неприключени сметки от раздел 6 "Сметки за разходи" и раздел 7 "Сметки за приходи и нетни трансфери между бюджетни предприятия".

Бюджетната организация изготвя и представя на първостепенния разпоредител следните отчетни форми11:

^ Предварителна оборотна ведомост с данни за състоянието на счетоводните сметки преди приключването на приходните и разходните сметки;

^ Баланс;

^ Справка за провизии и корективи на определени вземания и

задължения;

^ Справка за себестойността на строителство и производство на

активи по стопански начин;

^ Справка за капитала на бюджетното предприятие, преди и след

приключването.

^ Обяснителна записка.


Други реферати:
Въпросите – „Бел Ами”, Мопасан
Гаргантюа и Пантагрюел
Балзак и неговата Човешка Комедия
Граф Монте Кристо – романтичният герой
Данте Алигиери - Ад


Изтегли рефератаДанте Алигиери - Ад - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия