Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет-същност, съдържание и предназначение

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Годишното счетоводно приключване е процес на обобщаване и на логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото отчитане в посока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината.

Както вече се посочи по-горе, Законът за счетоводството приема календарната година за отчетен период. За този период се обобщава, сводира счетоводната информация от текущото отчитане на дейността на предприятието. Той започва от 1 януари и приключва на 31 декември на отчетната година.

Създадената в процеса на годишното приключване резултатна счетоводна информация се филтрира съобразно с информационните потребности на нейните потребители. Тази информация се обобщава и синтезира в информационни масиви, изградени по икономическа еднородност и управленско предназначение. Тези масиви приемат цифрово изражение в съответни носители на информацията.

Такъв носител с комплексен характер и най-широко информационно значение за управлението на финансите и на имуществото на предприятието е годишният финансов отчет на предприятието като отчетно обособена единица.

Годишният финансов отчет може да се разглежда и характеризира като система от взаимносвързани и ваимнообусловени носители на резултатна счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година. От гледна точка на единния счетоводноотчетен процес той може да се третира и като продукт на заключителен етап на счетоводното отчитане – на годишното счетоводно приключване.

Информацията в годишния финансов отчет, показана в парично-стойностен израз, е предназначена за анализ на целокупната дейност на предприятието и за последващ контрол върху тази дейност.

С особено значение се откроява предназначението й за установяване и характеризиране на финансовото състояние на предприятието. По тази причина годишният финансов отчет се нарича в документите, приети от Европейския съюз и други организации (директиви и Международни счетоводни стандарти), финансов отчет.

Тук следва да се изтъкнат постановките за целта, качествените характеристики и елементите на финансовите отчети, формулирани в Общите положения за изготвяне и представяне на тези отчети, разработени от Комитета по международни счетоводни стандарти. В основната си част те са възприети и залегнаха в редица текстове на Закона за счетоводството. Тези общи положения – както изрично се посочва, третират следните въпроси:

а) целите на счетоводните отчети;

б) качествените характеристики, определящи степента на полезност на информацията, включвана в счетоводните отчети;

в) дефиниция, разпознаване и оценка на елементите, от който се състоят финансовите отчети;

г) концепциите за капитал и за неговото поддържане.

Целта на изготвянето и представянето на финансовите отчети е да предоставят информация за финансовото състояние, за ефективността и за промените във финансовото състояние на дадено предприятие, която да се ползва от широк кръг потребители при вземането на икономически решения.

Формулирани са качествените характеристики на финансовите отчети, т.е. свойствата им, които правят предоставената чрез тези отчети информация полезна за потребителите. Тези главни качествени характеристики са четири:

  • разбираемост;


Други реферати:
Физиологични процеси при съхранение на картофи
Традиционно земеделие
Уплътняващи оръдия и валяци
Технология на отглеждане на ягоди и малини
Тенденции, проблеми и регионални аспекти в стопанското развитие на община Любимец


Изтегли рефератаТенденции, проблеми и регионални аспекти в стопанското развитие на община Любимец - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия