Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

Всички стопански операции намират отражение в системата от счетоводни сметки. Тази информация съдържа данни за количествената и качествената характеристика на различни факти, явления процеси. Информацията се отнася за тяхната динамика, структура и статика. Счетоводната информация се създава въз основа на извършените стопански операции, намерили отражение в първичните счетоводни документи. Счетоводната обработка на първичните документи е началния етап на обобщаване на счетоводната информация за активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. По-нататък етапите на обобщаване на счетоводната информация следват в хронологичен ред по счетоводните сметки и при съставянето на различни форми на финансовия отчет. Може да се приеме че завършващ етап в обобщаването и представянето на счетоводната информация е финансовият отчет. Финансовия отчет е подредена система от взаимосвързани отчетни показатели, които характеризират дейността на предприятието за определен период. Финансовия отчет като форма и съдържание е регламентиран в ЗС. Той се съставя задължително за календарната година, която е приета за цялостен отчетен период за дейността на предприятието. В състава на годишния финансов отчет се включват – счетоводен баланс, ОПР, ОПП, Отчет за собствения капитал и приложение. Финансовия отчет се съставя след като се обобщи информацията по всяка счетоводна с-ка, като се установят дебитните и кредитните обороти и крайните салда. Оборотите характеризират измененията на даден отчетен обект, а салдото е израз на състоянието на същия обект в края на отчетния период.


Други реферати:
Театърът и амфитеатърът като архитектурни форми
Теоретична динамика.
Френска готика.
Избор и начин на транспорт.
Изграждане на логистични мрежи на клиентите


Изтегли рефератаИзграждане на логистични мрежи на клиентите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия