Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Бюджетните предприятия съставят годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството , Указания на МФ, ДДС№20 и ежегодните писма на МФ за годишното приключване.

Формата, съдържаниетоа и съставните части на ГФО се утвърждават сдъс заповед на Министъра на финансите, те са:

1. Счетоводен баланс;

- бюджетни сметки

- извънбюджетни сметки и фондове

- други дейности;

- и консолидиран и трите групи в последната четвърта колона

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджетните и на извънбюджетните сметки и фондове – включва информация за бюджетните приходи, разходи и трансфери, както и за опер на _________ активи и пасиви. Приходите и резходите са представени при спазване принципа на паричния поток.

3. Приложение – Тук се описват

- прилаганата през отчетния период счетоводна политика;

- състояние и изменение на активите, пасивите, приходите и разходите;

- пояснения за изпълнението на бюджетната сметка , извънбюджетната сметка и фондове

- друго.

Етапите на Годишното счетоводно приключване в бюджетно предприятие са:

а) Инвентаризация – Заповед. Необходима е и инвентаризация на разчетните отношения – вземания и задължения. Те се инвантаризират с потвърдителни писма.

б) Преоценка на активи и пасиви – по параграфи § активи и пасиви по курса на БНБ към 31,12

- материалните запаси – по по-ниската между отчетната и справедливата стойност – 7801 - Положителни преоценки на активи, (7802 - Отрицателни преоценки на активи )

в) Признаване на разходите и приходите за бъдещи периоди като текущи

г) Начисляване на провизии за неизползвани отпуски, непогасени вземания и задължения;

д) Отразяване на събитията настъпили между датата на баланса и неговото изготвяне

е) Отчитане на приписаните приходи и разходи – те се отчитат еднократно към 31,12

ж) Съставяне на оборотна ведомост – само в бюджетните предприятия изготвят оборотна ведомост и я представят в МФ и сметната палата;

з) Приключване на счетоводните сметки за отчитане на приходите и разходите.


1Други реферати:
Природни туристически ресурси и екологични ефекти на туризма
Траките
Психология на пътуващите при кризисни ситуации, природни бедствия и тероризъм
Управлението на Княз Борис I
Развитие на екологичния туризъм


Изтегли рефератаРазвитие на екологичния туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия