Граждански форми на отстояване на човешките права

ГРАЖДАНСКИ ФОРМИ НА ОТСТОЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

/ДОКЛАД/Правата на човека могат да се определят като права, присъщи ни по рождение и без които не можем да живеем като човешки същества.

Правата на човека и основните свободи ни позволяват напълно да развием и използваме нашите човешки качества, разум, талант, съзнание да удовлетворяваме духовните и други нужди. Те се основават на нарастващия стремеж на човечеството към такъв живот, в който вроденото достойнство и ценност на всеки човек ще получат уважение и защита.

Отричането на правата на човека и основните свободи е не само индивидуална и лична трагедия. То създава условия за социална и политическа нестабилност, посява семената на насилието и конфликтите, както в самите общества и нации, така и между тях. Първата разпоредба на Всеобщата декларация за правата на човека гласи, че уважението към правата на човека и човешкото достойнство е “основа на свободата, справедливостта и мира в света”.

Със създаването си през 1945г. Организацията на обединените нации протвърди от името на встъпилите в нея народи, вярата в правата на човека. В Устава на ООН се посочва, че правата на човека са в центъра на нейната дейност, каквито остават и до ден днешен.

Възникването на идеята за правата на човека предхожда учредяването на ООН. Едва със създаването на тези организация тя получава своето официално и всеобщо признание.

Завладяваща е историята на проблема за правата на човека. Тя има корени във всички велики световни събития и засилва борбата за свобода и равенство навсякъде по света.

В ХХ век международната общност се разрастна и основно се измени. Едно особено мъчително сътресение – Втората световна война, пробуди победителите да се опитат да свикат форум, за да се преодолеят преди всичко някои от последствията от войната, но главно, за да се помогне и предотврати възникването на подобни ужасни събития в бъдеще. Така се роди ООН.

Особено важни за дейността на ООН са усилията да се разработят различни всеобщи декларации в областта на правата на човека. Така например в обзора “ООН и правата на човека” тогавашният Генерален секретар на ООН У Тан заяви, че “Утвърждаването на правата на човека е основата, върху която се гради политическата структура на свободата на човека. Свободата на човека поражда воля и способност за икономически и социален напредък. Прогресът в икономическата и социална сфера е основа за постигането на истински мир”.

Петдесет години по-късно, обобщщавайки “Дейността на ООН в областта на правата на човека” Генералният секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр потвърди “почетното място”, което заема Всеобщата декларация, в качеството си на “основен международен кодекс за поведение, съгласно който следва да се оценява постигнатото в областта на поощряването и защитата на правата на човека”. Изразявайки съжаление по повод продължаващите груби нарушения на правата на човека, той потвърди дълбоката и обща загриженост за правата на човека и необходимостта от тяхното стимулиране и укрепване и отстояване посредством ефективни програми за обучение и информация.

Малко хора знаят и могат да оценят мащабността на положените усилия след 1945г., за да се стигне до такова общо съглрасие, както и колко много бе направено. Изходна точка е посочената по-горе Всеобща декларация за правата на човека, провъзгласена през 1948г. Тя съдържа основните права – “общ идеал, към който всички трябва да се стремят”, по думите на самата Декларация всички в света, независимо от тяхната раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, материално състояние, рождение или други признаци..

След продължителни обсъждания и дебати бяха приети още два международни документа – Международният пакт за икономически, социални и културни права и Международният пакт за граждански и политически права. Приети през 1966г., те влязоха в


Други реферати:
Ирландия
Ирландия - доклад
Испания
Испанска колониална империя
История на държавите в Балканите


Изтегли рефератаИстория на държавите в Балканите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия