Граматика.

ГРАМАТИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  УСЛОВНАТА ФОРМА  ОТ  ТИПА  БИХ  ПИСАЛ

 

 

          В съвременния български език съществува добре откроена граница между футурните и модалните грамеми, изразяващи следходност. Това се дължи на относително завършения  исторически развой на формите за бъдеще време, които днес вече имат своята унифицираща морфема – частицата ще - остатък от някогашния модален глагол искам. Нека да припомним, че през т. нар. старобългарски период езикът ни не е имал граматични средства за изразяване на следходни събития. Те са се сигнализирали описателно, като за целта на помощ са идвали модалните глаголи от типа на искам, имам, започвам, желая, трябва, носещи семантичен нюанс на бъдещност. В същото време пълноценно функционират формите за повелително и условно наклонение във вид, идентичен със сегашния.

          Подобно на старобългарското е съвременното състояние на повечето индоевропейски езици (напр. английски). При тях механизмът за изразяване на бъдеще време все още не е достигнал етапа на пълна граматикализация. Това ще рече, че помощните модални глаголи не са напълно десемантизирани и продължават да пазят сегмент от лексикалното си значение. В резултат не са редки случаите, когато една и съща конструкция може да функционира като носител на модална или на темпорална семантика в зависимост най-често от контекста или от информацията, съдържаща се в главното изречение. Единствената константна величина тук е описателното (имплицитно) изразяване на следходност на базата на спецификата в лексикалното значение на модалните глаголи. Вероятно оттук идва подвеждането на някои изследователи (предимно чужденци или българи, занимаващи се със съпоставително или общо езикознание), че съвременната форма за относително бъдеще време от типа щях да пиша е и модално маркирана с кондиционално значение. Становището се поддържа от Г. Вайганд, Ст. Младенов, Л. Болийо, Зб. Голомб, Х. Арънсън, В. Косеска, в по-


Други реферати:
Развитие на творческото въображение в изобразителната дейност на 5-6 годишните деца
Ролята на телевизията за социализация на децата в предучилищна възраст
Ролята на училищния директор за обучението и възпитанието на децата в мултиетническа среда
Социализация на Гагаузите
Социализация на деца


Изтегли рефератаСоциализация на деца - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия