Характеристика на ДМА

  1. Характеристика на ДМА

ДМА това са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, имат натурално – веществена форма, използват се за производство, доставка, продажба на активи или услуги, отдаване под наем, административни или други цели. Основната част от тях са оръдия на труда, но има и такива, които осигуряват необходимите условия на труд. В теорията тези активи се наричат още “средства на труда”. ДМА са : земи, подобрения върху земите, сгради и конструкции, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, компютърно оборудване, стопански инвентар, библиотечни книги и др. Те трябва да отговарят на определени условия, които са посочени в Счетоводен стандарт 16 – ДМА. ДМА са амортизируеми и неамортизируеми. Амортизации на се начисляват на природните ресурси, активи с обществена значимост, музейни експонати, неупотребявани активи в дейността на предприятието, активи в процес на придобиване като неаморизируеми активи в друг стандарт. ДМА се оценяват при придобиването по цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Цена на придобиване се образува от покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Като преки разходи се отнасят разходите за първоначалната доставка и обработка, подготовката на обекта, разходи за монтаж и пускане на актива в действие, разходи за хонорари на специалисти и др. Създадените в предприятието ДМА се отчитат по себестойност, която включва основните производствени разходи за произвеждането на продукта.Справедливата цена е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. В практиката на предприятията са известни различни начини за придобиване на ДМА : чрез покупка на нови ДМА; чрез покупка на употребявани ДМА; чрез строеж – по стопански начин, т.е. от самото предприятие и чрез възлагане на друго предприятие, т.е. по предприемачески начин; чрез безвъзмездно получаване; чрез вноски от съдружници; констатирани излишъци при инвентаризация; чрез собствено производство; чрез замяна с други активи; по реда на финансиранията от правителството и общината; при условията на финансово-обвързан договор за наети дълготрайни активи.

2. Документи за отчитане увеличаването на ДМА

В албума на първичните счетоводни документи се посочват следните примерни първични документи за отразяване на възникналите стопански операции по увеличаването на ДМА: фактура при закупуване на ДМА; акт за приемане и придаване на ДМА – при всички случаи на придобиване ако действащото законодателство не предвижда друг документ; протокол


Други реферати:
Педагогически подходи при използването на аудиовизуалните и информационните технологии в образованието
Процес на стартиране и зареждане на операционна система
Технически параметри на компютърната конфигурации
Анимация
BIOS (Basic input-Ouput System)


Изтегли рефератаBIOS (Basic input-Ouput System) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия