Характеристика на въздушния транспорт

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ


През последните десетилетия въздушният транспорт навлезе трайно в живота на съвременното общество. Неговото стопанско и културно значение непрекъснато нараства.

Стопанското значение на въздушния транспорт се заключава преди всичко в осъществяването на икономически връзки между отделните райони на страната, а също и между различните страни. От друга страна, той стимулира развитието на много други отрасли: самолетостроене, приборостроене, производство на висококачествени течни горива и др.

Особено важно е културното значение на въздушния транспорт. Единствено той е в състояние да осигурява бурзо придвижване на пътуващите към различните райони на страната и към различни страни, а това е първостепенно условие за опзнаване на техните природни богатства и красоти, исторически паметници и др. За съвсем късо време съвременните самолети осигуряват контактс другите страни, включително и с най- отдалечените. Голямо е значението на въздушния транспорт и в областта на научноизследователската работа. То се изразява в осигуряване на придвижването на изследователските експедиции до съответните райони, в т.ч. и до труднодостъпните места в страната и в света.

Въздушният транспорт осигурява бързо и навременно доставяне на пощата, ежедневния и периодичния печат и в най- отдалечените краища на страната, а също и на чуждестранни вестници и списания в нашата страна.

Стопанското и културното значение на въздушния транспорт силно нараства в условията на пазарното стопанство. Единствено със самолети може да се използва бързо благоприятно изменящата се конюнктура на стоковите пазари. Особено добри са възможностите за увеличаване на печалбата от реализацията на скъпи и бързоразвалящи се стоки. Същевременно се увеличават изискванията за


Други реферати:
Обучението по български език и литература
Обща характеристика на праславянския език
Особености при овладяването на българския език от ученици билингви
Петър Берон като езиков строител
Понятиен апарат


Изтегли рефератаПонятиен апарат - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия