Хидроксилни производни на въглеводородите


Хидроксилно производни на въглеводородитеКласификация - Алкохолите и фенолите са хидроксилни производни на въглеводородите (т.е. те съдържат хидроксилна група). Ако тази хидроксилна група е свързана с алкилов радикал (алкилов радикал-радикал с отворена верига и хидроксилна група) този клас съединения се нарича алкохоли. Ако тази хидроксилна група е свързана с ароматно ядро то този клас органични съединения се нарича феноли.

     В зависимост от броя на хидроксилните групи алкохолите и фенолите биват:

               -едновалентни (с една хидроксилна група)
               -двувалентни (с две хидроксилни групи)
               -многовалентни (с повече от две хидроксилни групи)

     В зависимост от вида на въглеродния атом,свързан с хидроксилната група,алкохолите се разделят на:

               -първични
               -вторични
               -третични

     В зависимост от вида на въглеводородния остатък алкохолите биват:

               -наситени
               -ненаситени

Мастни ненаситени едновалентни алкохоли


     Те се разглеждат като производни на алканите в които един водороден атом е заместен с една хидроксилна група.

     Хомоложен ред:

               СН3-ОН - метанОЛ (метилов алкохол)
               С2Н5-ОН - етанОЛ
               С3Н7-ОН - пропанОЛ
               С4Н9-ОН - бутанОЛ
               С5Н11-ОН - пентанОЛ
               С6Н13-ОН -хексанОЛ
               С7Н15-ОН - хептанОЛ
               С8Н17-ОН - октанОЛ
               С9Н19-ОН - нонанОЛ
               С10Н21-ОН - деканОЛ

     Изомерия - Среща се три вида изомерия:

          -Верижна - Тя се дължи на способността на въглеродните атоми да образуват както прави така и разклонени вериги.

          -Позиционна - Определя се от мястото на хидроксилната група.

               -Оптична - Тя се проявява когато в органичните съединения има асиметричен въглероден атом. Асиметричният въглероден атом е този, в който четирите валентни черти са заместени с различни по вид и големина заместители.

     Физични свойства - Алкохолът е безцветна, лесно подвижна течност с характерна миризма и парлив вкус.

Химични свойства


          -Взаймодействие с метали.

               2С2Н5-О-Н + 2Na =>2C2H5FNa + H2


Други реферати:
Реорганизиране на компютърен сервиз във фирма
Системи за управление
Социологически аспекти на здравния мениджмънт
Предметна област и функции на Организация и управление на образованието
Развитие на Кейнсианството, Джоан Робинсън като коректив на кейнсианската ортодоксия


Изтегли рефератаРазвитие на Кейнсианството, Джоан Робинсън като коректив на кейнсианската ортодоксия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия