Икономгеографска оценка и проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми

Икономгеографска оценка и проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми в България

Полезните изкопаеми са не само природно условие и даденост, но и най-важен природен ресурс за икономиката на страната ни. Критериите за правилна икономическа оценка на енергийните и минералните ресурси на страната включват редица количествени и качествени параметри, начините за тяхната експлоатация, както и някои определени екологични изисквания. България разполага с ограничени енергийни и минерални ресурси. От това произтичат редица важни проблеми за икономиката ни.

Налага се внос на енергийни и минерални суровини: нефт, природен газ, въглища, желязна руда, рудни концентрати и др. Повече от половината от енергоносителите се внасят, което изисква правилно използване на наличните енергийни ресурси и провеждане на нови геологопроучвателни работи. Наблюдава се и несъответствие между качествени характеристики на суровините и възможностите на съответните предприятия за тяхното рационално и пълноценно използване. Икономическите трудности в страната доведоха до закриване на рудници поради неефективността на експлоатацията им. От друга страна съществуват много нерешени проблеми с качеството на техническо оборудване и осигуряване на безопастността в закритите рудници. Металното съдържание на повечето от рудите е ниско, което оскъпява продукцията. Необходимо е преоборудване с нови технологии, с цел комплексно използване на рудите и извличане на всички полезни компоненти, което в определена степен се наблюдава през последните години. Чуждестранни фирми проявяват интерес и готовност за инвестиция в тази сфера. Особено перспективно е използването на отпадъчни материали от цветната и черната металургия.

Териториалното разположение на полезните изкопаеми оказва влияние върху структурата на редица промишлени отрасли, което изисква оптимално съгласуване на регионалната и националната икономическа политика и стратегия по отношение използване на енергийните и минералните ресурси.

Геоекологичните проблеми съпътстват експлоатацията на полезни изкопаеми. Добивът им още в дълбока древност е нарушавал в една или друга степен природната среда. Този процес се е засилил особено през последните десетилетия, във връзка с бързото развитие на икономиката ни. Не закъсняха и негативните последствия – натрупване на скални маси във вид на табани и терикони, поява на огромни негативни форми –котловани при открит способ на експлоатация, отнемане на обработваеми земи, унищожаване на отделни компоненти или на цели природни комплекси, замърсяване на въздуха, водите и почвите с токсични вещества. В това отношение най-засегната е природната среда в районите на Марбас, Девня, Кремиковци, Перник, Бобовдол, Асарел-Медет, долините на река Арда и др. Концепцията на устойчивото развитие на икономиката ни предполага при експоатация на енергийните и минералните ресурси минимално да се нарушава природната среда, като се спазват определени екологични норми и изисквания.

Естествено възниква необходимостта от превеждането на възстановителни (рекултивационни) мероприятия на нарушените територии. Днес в редица райони на страната се провеждат подобни дейности, целящи оптимизирането на природната среда.


Други реферати:
Общуване с клиент
Особености на рекламата във фирмата производител Coca Cola
Отричане на различното поведение
Отчитане на инвестиционните имоти
Отчитане на краткотрайните материални активи в бюджетно предприятие


Изтегли рефератаОтчитане на краткотрайните материални активи в бюджетно предприятие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия