Икономическа статистика-теми

ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА1.ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАТИСТИКА И НЕЙНАТА РОЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА-статистическата информация е необходима за икономиката,нейното управление,за отделните предприятия,организации,органи и т.н.Термина е обобщаващ.Ик.стат.в общ смисъл се отнася за еднакво към нац.стопанство и наднационалните структури,и отделното предприятие.Тя се разглежда и в по-тесен смисъл.Ст.инфо се подчинява на систематизирани правила.Израз на ст.информация е статистическия показател.То е понятие и категория на стат.методология и може да бъде измерен емпирично.Статистиката измерва и разработва теоретичните показатели чрез статистическите.Теоретичен показател-съществена х-ристика на изследвания обект.

2.ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЦ.ПРОДУКТ-нац.продукт е осн.параметър на икономиката.Интерес към неговото измерване възниква отдавна-Пети и Кинг правят опити за приблизителното изчисляване обема на нац.доход и богатство,принос имат и Рикардо и Кейнс.Начало на систематизацията на правилата за измерване поставя Кузнец.По това време той е американски профер с руски проиход,правилата и концепциите за измерване се използват и днес.Неслучайно специалистите го определят като ‘баща на БВП’.БВП като измерител на нац.продукт е пазарна ст-ст на стоките и услугите произведени за опр.период на територията на дадена страна.За неговото изчесляване са разработени 3 принципни подхода основаващи се на СНС,методите за елиминиране на повторно броене и теоретичния модел на икономиката.ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БВП-първи,основен подход.Произведения нац.продукт се разглежда като сума от продукцията на стопанските субекти в повече от това кт се потребява,т.е.БДС(брутна добавена ст-ст).СХЕМА:Брутна продукция – Междинно потребление=БДС+-Корективи=БВП.Брутната продукция е ресурс на с/ка Производство,тя е пазарна и не и се остойностява по базистни цени без данъците.Това са цини покриващи най-малко производствените разходи.Междинно потребление е извличане на с/ка Производство и се остойностява по покупни цени.БДС е използване на производството,ост.по базистни цени.Корективите са 2 вида-Нето данъци с +знак и Косвено измерими услуги с-знак.

3.МЕТОД НА КРАЙНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БВП-втори основен метод.Произведения нац.продукт е сума от крайните потребителски разходи,т.е.обществото не може да потреби повече от това,кт е произвело.СХЕМА:Крайно потребление(индивидуално и колективно)+Бруто капиталообразуване(бруто образуване на осн.капитал и изменение на запасите)+-Външно търговско салдо на стоки и услуги(внос и износ)+-Статистическата разлика=БВП.Индивидуалното потреление се състой от крайни потребителски разходи на НТООД(на синдикални,религиозни и организации с идеална цел),на домакинствата и на правителството.Колективното потребление са разходите кт прави правителството за предоставени колективни услуги на обществото.Брутообразуване на осн.к-л включва разходите за придобиване на сл.видове дълготрайни нефинансови А-ДМА,ДНА.Оценява се по покупни цени,кгт са закупени и по базистни,кгт са произведени.Не се включват разходи за МА 2-ра употреба.Изменението на запасите е разлика м/у наличноста в края и тази в началото на запаси.Оценката на БВП по този метод тр да съвпадне с тази по


Други реферати:
Първи стъпки в MICROSOFT WORD
Урок Компютърни мрежи
Някои помощни неща за Microsoft Office World
Създаване на база данни с Microsoft Access
Работа с Windows Explorer


Изтегли рефератаРабота с Windows Explorer - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия