Икономическа същност на лизинга

Икономическа същност на лизинга

1. Обща характеристика и субекти на лизинга

Лизингът е една от широко разпространените форми на инвестиции в дълготрайни активи по целия свят. Той възниква като форма на взаимоотношения между стопанските субекти след Втората световна война. През втората половина на XX век в световната икономика се наблюдава процес на бързо развитие на лизинговата дейност, като специфична форма на инвестиране на капитали и възмездно предоставяне на правото на ползване на обекта на тази дейност.

Терминът “лизинг” произхожда от английския глагол “to lease“ – отдаване под наем. Думата наем от своя страна се асоциира с предоставяне на вещ за ползване срещу възнаграждение. По своята същност лизингът е стопанска операция, при която едната страна, наречена лизингодател, отдава на другата страна, наречена лизингополучател, актив за ползване срещу възнаграждение. Лизингът се дефинира и като нетрадиционна форма на финансиране на инвестиционни проекти и индустриални съоръжения. Особено изгоден е при доставка на най-новите в техническо и технологично отношение активи. Всъщност, лизингът е сложна финансова операция, обхващаща цялата гама от отношения, възникващи между производителя (доставчик) на обекта на лизинг, лизингодателя и лизингополучателя. При по-едромащабни операции могат да участват още - лизингов брокер (осъществяващ организацията на лизинговата операция ), финансираща банка и доверителна компания (собственик на обекта).

Като страна-доставчик се явява прекият производител на актива. Неговата роля се изразява в доставка на актив, отговарящ на предварителните изисквания на получателя. Има случаи, в които доставчикът е инициаторът за лизинга, като тогава той се припокрива с лизингодателя. Също така е възможно доставчикът да бъде и лизингополучател, когато първо продаде актива на лизингодателя, а след това го наеме чрез лизинг.

Лизингодатели обикновено са предприятия, специализирани в отдаването на активи чрез лизинг, като това най-често са финансови институции. В тази роля могат да се явят и дъщерни предприятия на големи производители, специализирани в лизингова дейност.

Лизингополучател може да е всяко едно предприятие, изпитващо нужда от финансови ресурси, от съвременно оборудване или ползващо някои данъчни облекчения и изгоди при реализирането на лизингови сделки.

Обектът на лизинговите операции може да е много разнообразен, както е в международната практика - цели предприятия, части от тях, земя, машини, оборудване, суровини, материали и стоки, висококвалифициран труд на специалисти в дадена област.

Във връзка с голямото разнообразие на обектите, на отношенията между субектите и условията при една лизингова операция съществуват и много видове лизинг класифицирани по различни критерии. Ще разгледам само ограничен брой от тях.


2. Видове лизинг

- според икономическата същност - финансов и експлоатационен (оперативен) - това е най-разпространеното деление в практиката. Тази класификация е определяща за счетоводното отразяване на лизинговия договор. Изискванията за определяне на един договор като финансов лизинг са различни в различните страни. В САЩ, например, за да се определи даден лизинг като финансов (capital lease) е необходимо да е налице само едно от четирите условия: чрез лизинга имуществото става собственост на наемателя в края на лизинговия период; лизингът дава право на наемателя да закупи наетото имущество на изгодна цена (по-ниска от реалната); лизинговият период се равнява на 75% или повече от определения икономически живот на наетото имущество; действителната стойност на минималните лизингови плащания в началото на лизинговия период се равнява на 90% или повече от чистата реална стойност на наетото по това време имущество. Разграничаването на лизинга на финансов и експлоатационен се базира на това, до каква степен рисковете и изгодите, свързани със собствеността (използването) на актива, се прехвърлят от наемодателя върху наемателя, а не толкова правната форма на самия договор. По определение за финансов лизинг се смята този, при който лизингодателят прехвърля в значителна степен всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. А като експлоатационен лизинг се определя всеки лизинг, който не може да бъде класифициран като финансов.

- според обекта на лизинга – на дълготрайни активи, на краткотрайни активи, на трудови ресурси. От своя страна лизингът на дълготрайните активи бива: лизинг от първа ръка (first hand leasing) - обектът е нов и няма определена амортизация; лизинг от втора ръка (second hand leasing) - обектът е употребяван и има набрана амортизация, след ремонт е възстановен и


Други реферати:
Балансово обобщаване
МСС 19-Доходи на наети лица
Икономически основи на приходите
Анализ на ликвидността
Метод на счетоводството


Изтегли рефератаМетод на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия